İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

İşçiler, işverenler ve devlet arasında, çalışma hayatını düzenleyen iki ana mevzuattan biri İş Kanunu diğeri de Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'dur. Bu iki ana mevzuat altında ise, belki yüzlerce alt mevzuat ( yönetmelik, tebliğ, tüzük, yönerge, v.b.) bulunmaktadır. 

Büromuz, uzun yıllardır çalışma hayatında karşılıklı yer alan işçi ve işverenlere ayrı ayrı ve ihtiyaca özel hizmet vererek bu konuda gerekli yetkinliği sağlamıştır. Büromuzca iş ve sosyal güvenlik hukuku kapsamında verilen hizmetleri ise şu şekilde özetlemekteyiz;

Önleyici ve Düzenleyici İşlemler 

İşçi ve işveren ilişkisinin bir "iş sözleşmesi" ile başlaması ve gerek mevzuatların gerekse Yargıtay kararlarının pek çok konuda önce iş sözleşmesi hükümlerini dikkate alması karşısında, her iki taraf açısından iş sözleşmesinin istenilen amaç doğrultusunda, haklar ve yükümlülükler açısından detaylı bir çalışma ile hazırlanması çok önemli ve gereklidir. Büromuz iş sözleşmeleri konusunda pek çok sektöre özel olarak çalışılmış çözümler sunmaktadır. 

İş ilişkisinin kurulmasından sonra da taraflar arasında, ücretin düzenlenmesi, atama ve nakil, eğitim, sağlık sorunları, esaslı koşullarda değişiklikler gibi pek çok farklı türde düzenleyici yeni işlemlere ihtiyaç duyulmakta olduğundan, büromuz tüm bu durumlarda taraflara uygun ve koruyucu hukuki destek sunmaktadır. 

Ayrıca, işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğine yönelik uyulması gereken kurallar, zorunlu belgeler ve defterler, iş kazası veya meslek hastalığı karşısında yapılması gereken işlemler, cezai, idari ve adli açıdan işlemlerin ve sürecin doğru yönetilmesi konularında gerek işçilere gerekse işverenlere sürekli veya gerektiğinde acil hukuki destek ve danışmanlık verilmektedir. 

Toplu İş Hukuku ve Sendikal Faaliyetler 

Ülkemizde pek çok işyerinde yetkili sendikalar aracılığıyla sendika üyesi işçilerle işverenler arasında toplu iş sözleşmesi imzalanmaktadır. Bu nedenle, işyerindeki sendikal faaliyetler, sendika üyeliği, işyerinde yetkili sendikanın tespiti ve toplu sözleşme görüşmeleri de iş hukukunun önemli ayaklarından birini oluşturur. Büromuz, toplu iş hukuku ve sendikal faaliyetler konusunda taraflara danışmanlık ve uyuşmazlık çözümü hizmeti de vermektedir. 

Uyuşmazlık Çözümü ve Dava 

İşçi ve İşveren arasındaki iş ilişkisinin herhangi bir nedenle veya anlaşarak sona ermesi, iş kazası veya meslek hastalığı hallerinde, kanundan doğan işçilik alacakları ve tazminatlar söz konusu olmaktadır. Büromuz, iş sözleşmelerinin haklı, geçerli veya ikale yoluyla sona ermesi durumunda, taraflara dava yoluna gitmeden alternatif çözümler sunmaktadır. Bununla birlikte büromuz, işçilik alacakları ve tazminatlar konusunda İş Mahkemeleri'nde, Bölge Adliye Mahkemeleri'nda (İstinaf) ve Yargıtay'da davaların takibi, sonuçlandırılması, hesaplama ve aktüerya hizmeti verilmesi hizmeterini de hızlı ve etkin bir şekilde yürütmektedir. 

Sosyal Güvenlik Kurumu ve Sigorta İşlemleri 

İşçi ve işverenler arasındaki uyuşmazlıklara doğrudan taraf olmasa da, tarafların sürekli bir hukuki ilişki içinde oldukları Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile zaman zaman uyuşmazlıklar çıkabilmektedir. 

İşverenler açısından prim ödeme borçları, teşvikler ve idari para cezaları SGK nezdinde sıklıkla karşılaşılan uyuşmazlıkların başında gelmektedir. 

İşçiler açısından da, özellikle iş kazası ve meslek hastalıkları, emeklilik ve maluliyet gibi sigortalılık işlemlerinde kurumla uyuşmazlıklar ortaya çıkmaktadır. 

Büromuz, SGK nezdinde yaşanan sorunların idari veya  adli yönden çözümü için gerekli tüm başvuru ve davaları yürütmekte ve sonuçlandırmaktadır.