Şirketler ve Ticari İşletme Hukuku

Şirketler ve Adi Ortaklıklar Hukuku

6102 sayılı Türk Ticaret Kanununda Kollektif, Komandit, Anonim, Limited ve Kooperatif şirketleri düzenlenmiştir. Bununla birlikte Türk Borçlar Kanunu'nda düzenlenen adi ortaklık ile, genel olarak bu bu hükümlere tabi olan joint venture ve konsorsiyum gibi ticaret hayatında sıklıkla karşılaştığımız başka ortaklık yapıları da bulunmaktadır.

Şirketlerin kuruluş işlemlerinden esas sözleşmenin hazırlanması, sermaye koyma borcunun yerine getirilmesine ilişkin taşınmazların (gayrimenkullerin) değerinin saptanması, ticaret sicil müdürlüklerinde kuruluş sürecinin takip edilmesi, yabancıların şirket kurması veya yabancı şirketlerin Türkiye'de şube açması, ortaklar arası sorunların gerek mahkeme gerekse alternatif çözüm yöntemleriyle sonuçlandırılması, şirketlerin faaliyetlerinin durdurulması ve tasfiyesi gibi pek çok konuda, başvuru, temsil ve danışmanlık faaliyetleri büromuzun uzmanlaştığı temel faaliyet alanlarının başında gelmektedir.

Anonim şirketlerde genel kurul toplantılarının, toplantıya çağrı ve toplantının yürütülmesi konularında kanunun aradığı şartlara uygun olmamaları nedenleriyle sıkça genel kurul kararlarının iptali davası açılmaktadır.Büromuz bu davaların açılması ve takibini yürüttüğü gibi söz konusu toplantıların olağan ve olağanüstü hallerde usulüne uygun olarak yapılması işlemlerini yürütmekte ve danışmanlık vermektedir.

Ticaret şirketlerinde ortaklar arasındaki anlaşmazlıklar veya başka nedenlerle ortakların şirketten ayrılması, çıkması, çıkartılması, şirkete yeni ortak alınması gündeme gelmektedir. Bazen de şirketin bölünmesi, tür değiştirmesi, başka bir şirketle birleşmesi veya yeni bir şirket devralınması söz konusu olup Kula Hukuk Bürosu tüm bu işlemlerde danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermektedir.

Hukuk Check Up

Büromuz ticaret şirketlerine ve ortaklıklara şirketler hukuku alanında ve şirketlerin ticari işleyişlerinin her aşamasında gerekli her türlü hukuki desteği en geniş ölçüde vermektedir. “Hukuk Check-Up” adını verdiğimiz hizmetimizle şirketlerin ve kurumların genel olarak hukuki sorunların bir bütün olarak irdelenmesi adına şirketinizde kapsamlı bir denetim yapıyoruz. Bu denetim ile; şirketinizin işleyiş süreçlerinin hepsini (işçi-işveren, tedarikçi ve müşteri ilişkileri vb.) inceliyoruz. İşyeri uygulamalarınızla ilgili kanun ve yönetmelikler açısından uygunluk denetimi yapılarak mevzuata uygun olup olmadığını, işyeri uygulamasının mevzuata uygun olmaması halinde ne tür risklerle işin yürütüldüğünü açık bir şekilde ortaya koyarak çözüm önerileri sunan hukuki inceleme raporumuzu size sunuyoruz. Bu raporda şirketin tespit edilen hukuki anlamdaki durumu betimleniyor ve şirketteki hukuki İşleyişin optimizasyonunun sağlanması için nelerin yapılması gerektiği belirleniyor. Talebiniz halinde bu rapor ile tespit edilmiş sorunların çözümlenmesi konusunda danışmanlık desteği veriyoruz. Son olarak ise çözümlenen sorunlar ve şirketin hukuki işleyişinin nasıl devam ettirilmesi gerektiği ile ilgili ikinci bir rapor sunuyoruz. Daha detaylı bilgi almak için https://kulahukuk.com/blog/hukuk-check-up adresini ziyaret edebilirsiniz.

Ticari İşletme Hukuku ve Ticari İşlemler

Şirketlerin günlük rutin faaliyetlerinin yürütülmesinde, basiretli olarak, mevzuatlara uygun hareket etmek ve idari-hukuki açıdan en az risk ile işlemleri yürütebilmek, şüphesiz her bir tacirin en önemli sorumluluğudur. Bu husus aynı zamanda işletmenin devamı ve büyümesi için de gereklidir. Bu kapsamda, ticaret ünvanının korunması, haksız rekabet hallerinin önlenmesi ve mal - hizmet alım satımlarında ayıp ve ihbar külfetleri gibi, ticari mevuzata uygun, hak ve sorumlulukların bilincinde hareket edilmesi için büromuz tarafından sürekli danışmanlık ve davalarda avukatlık hizmetleri verilmektedir.

İşletmelerin markaları, endüstriyel tasarımları, faydalı model ve patent haklarının korunması son derece önemlidir. Tanınmış marka ve işaretlerin kötü niyetle kullanılması, taklit ve korsan ürünlerle mücadele günümüzün önemli sorunlarındandır. Büromuz tüm fikri ve sınai hakların gerek ulusal düzeyde, gerekse uluslararası düzeyde korunması amacıyla, dünyanın farklı bölgelerinden ve konusunda uzman hukukçular ve hukuk firmalarıyla işletmelere çözümler sunmaktadır.

İcra ve İflas Hukuku

İşletmelerin şüphesiz en önemli sorunlarından biri, alacakların takip edilmesi ve gerektiğinde işletme bütçesine göre finansal ve buna yardımcı olarak hukuksal önlemlerin alınmasıdır. Büromuz, cari ilişkilerden kaynaklı alacaklar, çek bono ve poliçeden kaynaklı kıymetli evrak alacakları konusunda işletmelere hızlı ve yapıcı çözümler sunmaktadır. Büromuzda ayrıca, ipotek ve diğer rehin alacaklarının takibi ve işletme rehni ile finans kuruluşlarının büyük ölçekli alacaklarının yapılandırılması konusunda da hizmet vermektedir.