Rekabet Hukuku

Rekabet Hukuku ve Rekabet Kurulu İşlemleri

Rekabet Kurumu Soruşturmalarında Temsil ve Savunma Hizmetleri

Bilindiği üzere belli bir mal ve hizmet piyasasında faaliyet gösteren teşebbüsler arasında; doğrudan ya da dolaylı olarak rekabeti ihlal etme amacı taşıyan veya rekabet ihlal amacı olmasa bile sonuç olarak rekabeti ihlal edici bir etki doğuran veya potansiyel rekabet ihlaline sebebiyet verecek nitelikteki anlaşmalar, uyumlu eylemler ve teşebbüs birliği kararları yasaklanmış ve ihlal halinde ise idari ve özel hukuka dayalı ağır yaptırımlar öngörülmüştür.

İşte bu türden bir rekabet ihlali iddiasıyla rekabet soruşturmasına muhatap olan Teşebbüsler bakımından, büromuz kurul önünde her türlü temsili, yazılı ve sözlü savunma hizmetlerini vermektedir. Gerek soruşturma süreci boyunca gerekse kurul kararlarına karşı açılacak davalarda gerekli, tüm hizmetleri büromuz rekabet hukuku alanında uzman ve kurum nezdinde deneyimli avukat ve uzman kadrosuyla gerçekleştirmektedir.

Bireysel Muafiyet, Menfi Tespit, Şikayet ve Pişmanlık Başvuru Hizmetleri

Rekabet kurulu belli koşulların varlığı halinde teşebbüsler arasındaki anlaşmalar, uyumlu eylemler ve teşebbüs birliği kararları bir rekabet ihlalinde sebebiyet verse bile, ilgili teşebbüsleri idari yaptırımların uygulanmasından muaf tutabilmektedir

Bu bağlamda büromuz özellikle sağlayıcılar ile bayiler ve dağıtım ağına dahil diğer teşebbüsler arasında yapılması düşünülen anlaşmalar bakımından rekabet kuruluna bireysel muafiyet başvurusu hizmetleri sunmaktadır. Ayrıca teşebbüslerin rekabet ihlaline ilişkin tereddütlerinin giderilmesi bakımından teşebbüslerin faaliyet ve anlaşmalarının kanuna aykırı olmadığın tespiti ve ilgili tereddütlerin giderilmesi bakımından menfi tespit başvuruları da yapmaktadır.

Bir rekabet ihlalinin mağduru olduğunuz iddiasında iseniz, büromuz kurula gerekli şikayetlerin yapılması ve bunun yanında kurul soruşturmasının takibi ve soruşturmaya dahil olunması hizmetlerini ve ayrıca bir rekabet ihlalşnin tarafı olup da bundan pişmanlık duyan ve rekabet kurumuyla aktif işbirliği yapmak isteyen teşebbüsler için giderek yaygın hale gelen pişmanlık başvuruları usulünce yapılarak teşebbüslerin idari yaptırımlardan bertaraf edilmesi sağlanmaktadır

Rekabet İhlallerinden Doğan Zararın Tazmini Davaları

Rekabet ihlallerinde , ihlalden zarar görenlerin ihlali gerçekleştiren teşebbüslerden tazminat talep etme hakkı mevcuttur. Bu halde ihlalci teşebbüsler yalnızca kurulun vermiş olduğu idari para cezalarıyla muhatap olmakla kalmayacaklar, aynı zamanda ihlalden zarar görenlerin tüm zararlarını tazmin etmek zorunda kalacaklar. Hatta ihlalde teşebbüslerin kastı veya ağır ihmali söz konusu ise hakim ihlalden doğan zararın üç katı/katına kadar tazminata hükmedebilecektir. Büromuz tazminat talepleri konusunda gerekli davaların açılması ve uzlaşma girişimleri yürütmektedir.

Birleşme ve Devralma İçin Gerekli İzinlerin Alınması ve Başvuruların Yönetilmesi

Bazı birleşme ve devralma işlemleri, Rekabet Kurulu'nun iznine tabi kılınmıştır. Bu konuda çıkartılan bir tebliğ ile bir kısım kriterleri aşan birleşme ve devralma işlemleri için kuruldan izin alınması gereklidir. Büromuz, birleşme ve devralma işlemlerine ilişkin olarak taraflara Türk Ticaret ve Borçlar Kanunu kapsamında hizmet verirken, bu hususta gerekli olması halinde Rekabet Kurulu'na başvuru ve izin işlemlerini de titizlikle yürütmekte ve sonuçlandırmaktadır.

Rekabet Hukuku Sürekli Eğitim, Rekabet Kurallarına Uyum ve Regulasyon Hizmetleri

Büromuz uzman ve yetkin kadrosuyla her düzeyde teşebbüs yetkililerine rekabet hukuku konusunda gerekli eğitim hizmetlerini belli aralıklarla sürekli olarak sunmakta ve güncel değişilikler ve kararlar konusunda gerekli bilgileri vermektedir. Bu eğitimlerde mevzuata dayalı ve hukuk bilgisi ağırlıklı bir program izlemek yerine, eğitim verilen birimin muhatap olduğu işlemler odaklı bir eğitim politikası izlenmektedir.

Bu eğitimlerle eş zamanlı olarak teşebbüsler için ilgili piyasanın özellikleri ve teşebbüsün organizasyon yapısı, her işletme için ayrı ayrı dikkate alınarak rekabet uyum programları hazırlanmaktadır.

Rekabet uyum programları, rekabet ihlali oluşmadan önlemek gayesiyle hazırlanmakta ve neticesinde teşebbüs yöneticileri hem rekabet kuralları hakkında kendi ve bağlantılı sorumluluk alanlarıyla ilgili olarak bilgi sahibi olmaları ve bu sayede ihlalle sebebiyet verecek nitelikte karar ve uygulamalardan kaçınmaları sağlanacaktır. Rekabet uyum programlarıyla Özellikle işletmelerin rekabet hassas birimlerinin (finans, pazarlama, dağıtım, hukuk müşavirliği vb.) bilgilendirilmesi ve sürekli izlenmesi sağlanmaktadır.