Web Site İletişim Formu Aydınlatma Metni

Veri Sorumlusunun Kimliği ve İşlenen Kişisel Veriler

Ufuk Kula - Kula Hukuk Bürosu, (Bundan sonra “Büro” olarak anılacaktır.)  www.kulahukuk.com/iletisim (Bundan sonra “ Site”  olarak anılacaktır.) bölümündeki iletişim formu vasıtasıyla işlenen tüm kişisel veriler bakımından Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında veri sorumlusudur. Bu web sitesini kullanan tüm ziyaretçiler ise bundan sonra “ Kullanıcı” veya “Kullanıcılar” olarak anılacaktır.

Bu metinle, siz değerli Kullanıcılara, siteyi kullanırken elektronik ortamda hangi kişisel- verilerinizin alındığını veya alınmasının muhtemel olduğunu açıklamak, gerek 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması gerekse Avrupa Genel Veri Koruma Yönetmeliği (GDPR) hükümleri kapsamında Kullanıcıların aydınlatılmasını sağlamayı amaçlıyoruz. 

 • İsim, soyisim e-posta adresi
 • Tarafımıza aktaracağınız konu içerisinde, özel nitelikli veya bu nitelikte olmasa dahi yukarıda sayılmayan kişisel verileriniz yer alıyor ise, bu verilerin de aşağıda size açıklanan koşullara tabi olduğunu beyan eder, bu hususa dikkat etmenizi öneririz.

Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları 

Büro tarafından www.kulahukuk.com websitesindeki iletişim formunu kullanmak suretiyle gönderdiğiniz kişisel verileriniz aşağıda belirtilen amaçlarla işlenmektedir:

 • Öneri, talep, şikayet ve iş başvurusu vb taleplerinizin yanıtlanması-tarafınızla iletişim kurmak amacıyla,
 • Devam eden görüşmelerimizde kimliğinizin teyit edilebilmesi amacıyla,
 • İstatistiki değerlendirme yapılabilmesi amacıyla,
 • Site güvenliğinin sağlanması amacıyla,
 • Hukuki işlem bilgisinin ispatlanması amacıyla
 • Kişiye yönelik hizmet sunma amacıyla,
 • Dönemsel bilgilendirme, faaliyetlerimiz kapsamındaki önemli gelişmeleri aktarma ve büromuzun yeni hizmetlerini tanıtma amacıyla İşlenmektedir.

Kişisel Verilerinizin Kimlere Hangi Amaçla Aktarılacağı 

İşlenen kişisel verileriniz zorunlu olan bilgiler ile sınırlı olmak kaydı ile yurtiçinde veya yurtdışındaki; 

 • İşin yürütülebilmesi için ilgili büro personeli ve hizmet alınan taşeron yetkilisi veya personeli ile,
 • Raporlama, pazarlama işlevlerinin yerine getirilmesi amacıyla tedarikçilerle ve çözüm ortaklarıyla,
 • Gerekli kalite ve standart denetimlerinin yapabilmesi amacıyla denetim firmaları ve bilgi güvenliği firmalarıyla,
 • Büro adına veri işleyen (IT desteği veren, trafik/müşteri memnuniyeti ölçümleme, profilleme ve segmentasyon desteği veren, satış ve pazarlama alanında sms, mailing, arşivleme başta olmak üzere kişisel verilerin işlenmesi gereken konularda destek veren) firmalarla,
 • İlgili mevzuat hükümlerine istinaden yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi ve ticari faaliyetlerimizin denetimi amacıyla ilgili denetim firmalarıyla, özel entegratör firmalarla bağımsız denetim firmalarıyla, mali müşavirlik firmalarıyla
 • Gerektiği durumlarda teslimat yapılabilmesi amacıyla kargo firmalarıyla,
 • Yasal gereklilikleri ifa etmek ve/veya resmi mercilerin taleplerini yerine getirmek amacıyla kamu kurum ve kuruluşlarıyla,

Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, iletişim formu altında bulunan onay kutucuğunu işaretlemeniz ve formu göndermek amacıyla yerleştirilen butonu tıklamanız suretiyle, elektronik ortamda, kanuna uygun şekilde büromuzun meşru menfaatine yönelik hukuki sebebe dayalı olarak toplanıp, işlenmektedir. Burada anılan kişisel verileriniz, bu aydınlatma metnini ve ayrıca rıza metnini elektronik ortamda onaylamanız halinde hukuken işlenebilir kabul edilir. 

Kişisel Verilerinize Erişim Hakkı ve Düzeltme Talepleri 

Tarafımıza başvurarak kendinizle ilgili:

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • İlgili mevzuatta öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • İlgili mevzuat uyarınca yapılan düzeltme, silme ve yok edilme işlemlerinin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ve kullanmak istediğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızla birlikte talebinizi  “Adalet Mah. 1593/1 Sokak No:65 K:4 D:7 Bayraklı İzmir” Büro adresine konunun KVKK ile ilgili olduğunu açıkça belirterek ıslak imzalı olarak veya [email protected] e-posta adresini kullanmak suretiyle, aynı yazılı ıslak imzalı talebinizi e-posta ekine ekleyerek gönderebilirsiniz. Büromuza bu konuda ulaşmakta sorun yaşarsanız bize, hafta içi 09:00-17:30 saatleri arasında +90 232 435 06 04 nolu telefondan ulaşarak size haklarınızı kullanmak için taleplerinizin iletilmesinde yukarıdaki işlemler için yardımcı olmamızı isteyebilirsiniz. 

Son güncelleme tarihi 10.03.2020

KVKK