17.04.2020 Tarihli 7244 Sayılı Torba Kanun (Covid-19 Salgın Önlemleri)

17.04.2020 Tarihli 7244 Sayılı Torba Kanun (Covid-19 Salgın Önlemleri)

Hukuki Bilgilendirme Notu 

Konu : 17.04.2020 tarihinde yürürlüğe giren 7244 sayılı Yeni Korona Virüs (Covid-19) Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hakkında Bilgilendirme Notu

I. Giriş

Bilindiği üzere tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 sebebiyle diğer ülkelerde olduğu gibi ülkemizde de çeşitli önlemler alınmış ve alınmaya devam etmektedir. Bu tedbirlerin ticari hayata yansımaları olmakla birlikte hukuki anlamda da etkileri görülmektedir. Bunlardan bir tanesi iş sözleşmelerinin üç ay süreyle sona erdirilememesi gibi birçok düzenlemeyi içinde barındıran “Torba Kanun” teklifi 16.04.2020 tarihinde TBMM  Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı. 17.04.2020  tarih ve 7244 sayılı Yeni Korona virüs (Covid-19) Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (bundan böyle “Torba Kanun” olarak anılacaktır), 17.04.2020 tarihinde 31102 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. İlgili Kanun, Kanun ve Kanun Hükmünde Kararname metinlerine birçok önemli düzenlemeler getirmiştir.

II. Önemli Değişiklikler 

Bu bilgilendirme notunda, Torba Kanun ile getirilen tüm değişikliklerden ziyade İş Kanunu ile İş Sağlığı ve  Güvenliği Kanunlarında yapılacak düzenlemeler üzerinde durulacak olup eski ve yeni düzenlemeler arasındaki farklara değinilerek hukuk düzeninde yaratacağı değişiklikler ele alınacaktır. Torba Kanun ile İş Hukuku alanında meydana gelen başlıca değişiklikler şu şekildedir;

  • Tüm iş sözleşmeleri bakımından; işverenlerce üç aylık süre boyunca iş sözleşmeleri feshedilemeyecektir. İş Kanunu m.25/2’de yer alan ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırılık halinde iş sözleşmesinin feshi bu düzenleme dışında tutulmuştur. Bununla birlikte, ücretsiz izne ayrılan işçilerin geçerli sebebe dayanarak iş sözleşmelerini feshedemeyecektir. Düzenlemeye aykırı surette gerçekleştirilen fesihler geçersiz sayılacak ve idari para cezası uygulanacaktır.
  • Torba kanun yürürlüğe girdiği tarihte iş sözleşmesi devam eden işçiler hakkında, ücretsiz izne ayrılan, kısa çalışma ödeneğinden yararlanamayan ve 15.03.2020 tarihinden itibaren işten çıkarılıp işsizlik ödeneğine hak kazanamayan işçilere – herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan yaşlılık aylığı almamak kaydıyla- ücretsiz izin veya işsiz kaldıkları süre kadar günlük 39,24-TL nakit ücret desteği verilecektir
  • Toplu iş sözleşmelerinin yapılması, toplu iş uyuşmazlıklarının çözümü ile grev ve lokavt süreçleri üç ay süre ile durdurulacak ve Kanunda yer alan hak düşürücü süreler işlemeyecektir.
  • Kısa çalışma ödeneğinden yararlanmak için yoğun talep olması nedeniyle korona virüs salgını nedeniyle yapılan kısa çalışma başvurularında uygunluk tespiti tamamlanması (müfettiş raporu) beklenmeksizin, işverenlerin beyanları doğrultusunda kısa çalışma ödemeleri yapılacaktır.

III. Sonuç

İşverenler, 17.04.2020 tarihi itibariyle iş sözleşmelerini 3 ay süreyle, İş Kanunu m.25/2’de yer alan “ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırılık” (devamsızlık, hırsızlık, şiddet, görevini yapmama gibi) dışında başka bir sebebe dayanarak feshedemeyecektir. Aksi halde her bir işçi için brüt asgari ücret tutarında idari para cezası uygulanacaktır.

İşveren belirtilen 3 aylık süre içerisinde işçinin tamamen veya kısmen ücretsiz izne ayrılmasına karar verebilir.  İşçi ücretsiz izne ayrılmış olması nedeniyle geçerli sebebe dayanak iş sözleşmesini feshedemeyecektir. Ancak işçinin de haklı nedenle (İş Kanunu m.24) iş sözleşmesini fesih hakkı vardır.

15.03.2020 tarihinden sonra iş sözleşmesi sona erdirilen ve işvereni başvurduğu halde, bireysel olarak şartları yetersiz olması nedeniyle işsizlik ödeneğine hak kazanamayan, ama işyerinden ücretsiz izne ayrılan işçilere, ücretsiz izinde kaldığı süre boyunca günlük 39,24-TL nakit desteği sağlanacaktır.

Kanun yürürlüğe girdiğinden itibaren 3 aylık süre boyunca Toplu İş Sözleşmeleri yapılamayacak ve doğrultuda grev ve lokavt uygulanamayacak olup hak düşürücü süreler 3 ay boyunca duracaktır.

Kısa çalışma ödeneğine başvuru yapan işverenlerin beyanları ödeme yapılması için yeterli kabul edilecektir. Müfettiş onayı için bekleyen dosyaların bu şekilde hemen sonuçlanması sağlanacaktır.

 

Konu hakkında detaylı bilgi, soru ve talepleriniz için bize [email protected], +90232 435 06 04 'den ulaşabilirsiniz. 

İlgili Yayınlar
  • Uzaktan Çalışmaya İlişkin Yönetmelik
  • 17.04.2020 Tarihli 7244 Sayılı Torba Kanun (Covid-19 Salgın Önlemleri)
  • Covid-19 Nedeniyle İş Sözleşmelerinin Askıya Alınması ve Feshi