Uzaktan Çalışmaya İlişkin Yönetmelik

Uzaktan Çalışmaya İlişkin Yönetmelik

Değişen koşullar ve teknolojinin ilerlemesi mevcut kanunlarda değişiklik yapılmasını gerektirmektedir. Son zamanlarda teknolojinin ilerlemesi ve Covid-19 salgını nedeniyle evden çalışmaya geçilmiş olup çalışma şekillerinde meydana gelen bu değişiklik işçi işveren ilişkilerine de sirayet etmiştir. Bu doğrultuda, değişen yeni koşullara uygun olarak Uzaktan Çalışma Yönetmeliği, 10.03.2021 tarihli ve 31419 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Uzaktan çalışma İş Kanunu m. 14’te “işçinin, işveren tarafından oluşturulan iş organizasyonu kapsamında iş görme edimini evinde ya da teknolojik iletişim araçları ile işyeri dışında yerine getirmesi esasına dayalı ve yazılı olarak kurulan iş ilişkisidir.” olarak tanımlanmıştır. Yürürlüğe giren yönetmelik ise bu çalışma sisteminin esaslarına ilişkin detaylı düzenlemeleri barındırmaktadır.

Bu doğrultuda, işçi ve işveren arasında uzaktan çalışmaya dayalı dair iş sözleşmesi, doğrudan ve iş sözleşmesinin devamında taraflarca kararlaştırılabilir.

Uzaktan Çalışmaya Dayalı İş Sözleşmesinin Geçerliliği İçin Bazı Şartlar Öngörülmüştür

İş Sözleşmesi yazılı olarak düzenlenmelidir. Sözleşmenin içeriğinde, işin tanımı, yapılma şekli, işin süresi ve yeri, ücret ve ücretin ödenmesine ilişkin hususlar, işveren tarafından sağlanan iş araçları, ekipman ve bunların korunmasına ilişkin yükümlülükler, işverenin işçiyle iletişim kurması ile genel ve özel çalışma şartlarına ilişkin hükümlerin ile uzaktan çalışmanın yapılacağı zaman aralığı ve süresinin yer alması gerekmektedir.

Gerekli olması halinde, uzaktan çalışmanın yapılacağı mekân ile ilgili düzenlemeler iş yapılmaya başlamadan önce tamamlanır. Bu düzenlemelerden kaynaklanan maliyetlerin karşılanma usulü, uzaktan çalışan ile işveren tarafından birlikte belirlenir.

Koronavirüs döneminde iş sözleşmelerinin feshine dair bilgi için tıklayabilirsiniz.

Mal ve Hizmet Maliyetleri İşveren Tarafından Karşılanacaktır 

Uzaktan çalışanın mal ve hizmet üretimi için gerekli malzeme ve iş araçlarının iş sözleşmesinde aksi kararlaştırılmamışsa işveren tarafından sağlanması esastır. Bu malzeme ve iş araçlarının kullanım esasları ile bakım ve onarım koşulları açık ve anlaşılır bir şekilde uzaktan çalışana bildirilir.

İşin yerine getirilmesinden kaynaklanan mal veya hizmet üretimiyle doğrudan ilgili zorunlu giderlerin tespit edilmesine ve karşılanmasına ilişkin hususlar iş sözleşmesinde belirtilir.

İşveren, Verilerin Korunmasına Yönelik Gerekli Tedbirleri Almakla, İşçi İse Tedbirlere Uymakla Yükümlüdür

İşveren, uzaktan çalışanı, işyerine ve yaptığı işe dair verilerin tanım ve kapsamını sözleşme ile belirlemekle birlikte, bu verilen korunması ve paylaşımına ilişkin işletme kuralları ve ilgili mevzuat hakkında bilgilendirir ve bu verilerin korunmasına yönelik gerekli tedbirleri alır.

Verilerin korunması amacıyla işveren tarafından belirlenen işletme kurallarına uzaktan çalışanın uyması zorunludur.

İşveren, İş Güvenliği ve Sağlığı Önlemlerini Almakla Yükümlüdür

Uzaktan çalışma halinde de, işveren, iş sağlığı ve güvenliği önlemleri hususunda çalışanı bilgilendirmekle, gerekli eğitimi vermekle, sağlık gözetimini sağlamakla ve sağladığı ekipmanla ilgili gerekli iş güvenliği tedbirlerini almakla yükümlüdür.

İşyerinde alınacak önlemler için bakınız: https://kulahukuk.com/yayin-detay/isverenin-isyerinde-yeni-koronavirus-covid-19-ile-ilgili-sorumlulugu-nedir

İşçi Uzaktan Çalışma Talebini Yazılı Olarak İletmelidir 

İşçi, uzaktan çalışma talebinde bulunabilir. İşçi bu talebini, yazılı olarak yapmalı ve bu talep işveren tarafından değerlendirilerek otuz gün içerisinde yazılı olarak işçiye sonucu bildirilmelidir. İşçinin talebinin kabul edilmesi halinde, uzaktan çalışmaya ilişkin belirtilen şartlara uygun iş sözleşmesi akdedilmelidir.

Uzaktan çalışmanın mevzuatta belirtilen zorlayıcı nedenlerle işyerinin tamamında veya bir bölümünde uygulanacak olması halinde uzaktan çalışmaya geçiş için işçinin talebi veya onayı aranmaz.

Bazı İşlerde Uzaktan Çalışma Yapılmasının Mümkün Olmadığı Belirtilmiştir

Söz konusu yönetmelikte, uzaktan çalışmanın yapılamayacağı işler de belirlenmiştir. Bu doğrultuda, Tehlikeli kimyasal madde ve radyoaktif maddelerle çalışma, bu maddelerin işlenmesi veya söz konusu maddelerin atıkları ile çalışma, biyolojik etkenlere maruz kalma riski bulunan çalışma işlemlerini içeren işlerde uzak çalışma sözleşmesinin yapılması mümkün değildir.

 

**Bu çalışma Kula Hukuk Bürosu avukatlarından Av. Melis Fidan tarafından hazırlanmış olup, çalışmanın başka bir mecrada kısmen veya tamamen yayınlanmasına dair izin istemi ile detaylı bilgi ve sorularınız [email protected] adresinden veya web sitemizdeki iletişim sayfasından bizlere ulaşabilirsiniz.

İlgili Yayınlar
  • Uzaktan Çalışmaya İlişkin Yönetmelik
  • 17.04.2020 Tarihli 7244 Sayılı Torba Kanun (Covid-19 Salgın Önlemleri)
  • Covid-19 (Yeni Tip Koronavirüs) Nedeniyle İş Sözleşmelerinin Askıya Alınması ve Feshi