Kanun Yararına Bozma Dilekçesi

Kanun Yararına Bozma Dilekçesi

Kanun yararına bozma, Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 309. maddesinde düzenlenen olağanüstü kanun yollarından biridir. Buna göre kanun yararına bozma istinaf ve temyiz incelemesinden geçmeksizin kesinleşen, ancak hukuka aykırılıklar bulunan karar ve hükümlerin bozulması istemiyle Adalet Bakanlığı tarafından Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvurulmasıdır. Aşağıda kanun yararına bozmanın detaylarına değineceğiz.

Kanun Yararına Bozma Nedir?

CMK m.309 ile düzenlenen kanun yararına bozma hükmü uyarınca; bir karar istinaf veya temyiz kanun yoluna tabi değilse ya da istinaf veya temyiz kanun yoluna tabi olmakla birlikte bu kanun yollarına başvurulmaksızın kesinleşmiş kararlardan ise o karar aleyhine kanun yararına bozma isteminde bulunulabilir. Aleyhine kanun yararına bozma başvurusu yapılacak olan karar veya hüküm, hem maddi hukuka hem de usul hukukuna ilişkin hukuka aykırılıklar içerebilir. Her iki hukuka aykırılık halinde de kanun yararına bozma kanun yoluna gidilebilir.

Kanun Yararına Bozma Süresi Ne Kadardır?

Kanun yararına bozma olağanüstü kanun yollarından biri olması itibariyle herhangi bir süreye bağlı değildir. 

Kanun Yararına Bozma Dilekçesi Nereye Verilir?

Kanun yararına bozma başvurusunu yapma yetkisi CMK m. 309 uyarınca Adalet Bakanlığı’na aittir.  Bu noktada kişilerin ise kanun yararına bozma başvurusu yapılması adına Adalet Bakanlığı’na başvurması gerekmektedir. Bu kapsamda başvurunun muhatabı Adalet Bakanlığıdır. Kişi kanun yararına bozma dilekçesini Adalet Bakanlığı’na gönderilmek üzere hükmü veren mahkemeye veya mahkemenin bağlı olduğu Cumhuriyet Başsavcılığı’na yapacaktır. Ardından bu başvuru Adalet Bakanlığı’na ulaştırılacaktır.

Kanun Yararına Bozma Başvurusu Nasıl Yapılır?

Kanun yararına bozma başvurusu sanık, katılan, cumhuriyet savcısı veya müdahil olan kişiler ve bu kişilerin vekilleri ve müdafileri tarafından yapılabilir. Yapılan başvuru sonucunda Adalet Bakanlığı, başvuruya esas karardaki hukuka aykırılık iddialarını haklı görürse Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’na ilgili kararın kanun yararına bozulması için nedenlerini de belirterek başvuru yapar. Kanun yararına bozma talebinin Adalet Bakanlığı tarafından reddedilmesi halinde ise bu karar başvuru yapan kişiye tebliğ edilir. Bunun üzerine Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı yazılı olarak bildirilen nedenleri aynen yazarak, ilgili kararın veya hükmün bozulması talebini içeren yazısını Yargıtay ilgili ceza dairesine verir. Yargıtay, ileri sürülen nedenleri yerinde görürse ilgili kararı veya hükmü kanun yararına bozar.

Olağanüstü kanun yollarından bizi olan kanun yararına bozma başvurusundan olumlu sonuç alınabilmesi için hukuki destek alınması önem arz eder. Şayet başvuru CMK m.309 hükmünde yer alan bozma nedenlerine uygun olmazsa ve hukuki gerekçeler doğru tespit edilemezse başvuru reddedilecektir ve kişiler için telafisi olmayacak sonuçlar ortaya çıkabilecektir. Bu nedenlerle başvurunun avukat yardımıyla yapılması tavsiye edilir.

Bu noktada Ceza Hukuku alanında uzman başarılı avukatlarımızla Kula Hukuk Bürosu olarak sürecin başından sonuna kadar sizleri bilgilendirecek ve süreci titizlikle yürüterek yanınızda olacağız. Konuyla ilgili bilgi edinmek için bizimle daima iletişime geçebilirsiniz.

Kanun Yararına Bozma Dilekçesi Örneği

ADALET BAKANLIĞI CEZA İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE

Gönderilmek Üzere
İZMİR … AĞIR CEZA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINA

 

DOSYA NO                                      :

KANUN YARARINA BOZMA

TALEP EDEN SANIK                      :  (TCKN: )

MÜDAFİ                                           : Av. Ufuk KULA

ADRES                                            : 

KONU                                              : İzmir … Ağır Ceza Mahkemesi’nin …/…/….  tarih, …. Esas ve …. Karar sayılı kararıyla kesin olarak verilen mahkumiyet kararının kanun yararına bozulması istemiyle Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvurulması talebimizdir. 

AÇIKLAMALAR                              :

Müvekkil hakkında İzmir … Ağır Ceza Mahkemesi’nin …/…./….  tarih, …./…. E. …./…. K. Sayılı ilamı ile ……… suçu nedeniyle yapılan yargılama sonucunda kesin olmak üzere  ……… hapis cezası/adli para cezasına hükmedilmiştir.

1-Dosya kapsamında suç unsurları oluşmamış olup müvekkilin beraati gerekirken hakkında verilen ceza kesin niteliktedir. Bu nedenle müvekkil kanun yoluna başvuramamış olup kanun yararına bozma istemiyle Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvurulması adına tarafınıza başvurma zaruretimiz hasıl olmuştur. 

2-İzmir …… Ağır Ceza Mahkemesi’nin …/…./….  tarih, …./…. E. …./…. K. Sayılı kararı usule ve yasaya aykırıdır. Şöyle ki;

3-(Kanun yararına bozma başvurusuna dair hukuki gerekçeler sırasıyla yazılmalıdır.)

 

SONUÇ VE İSTEM                : Yukarıda açıkladığımız ve re’sen gözetilecek nedenlerle İzmir … Ağır Ceza Mahkemesi’nin …/…./….  tarih, …./…. E. …./…. K. Sayılı ilamın bozulması için kanun yararına bozma talebiyle Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvurulmasını saygılarımızla arz ve talep ederiz…./…/…..

 Kanun Yararına Bozma Talep Eden

 Sanık Müdafi

Av. Ufuk KULA

** Bu çalışma, Kula Hukuk Bürosu tarafından müvekkillerini bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Kaynak gösterilmeden kullanıma muvafakatimiz bulunmamaktadır. Görüş ve önerileriniz için [email protected] adresinden bizimle iletişime geçebilirsiniz.

İlgili Yayınlar
  • Suç Duyurusu Dilekçesi
  • Kanun Yararına Bozma Dilekçesi
  • Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması (HAGB)
  • Sağlıkta Şiddet Yasası
  • 7242 Sayılı Kanun ( 2020 Ceza Affı ) Hakkında Merak Edilenler