Borçtan Kurtulma

Borçtan Kurtulma

Borçtan Kurtulma Nedir?

Borçtan kurtulma, borçlu olunmamasına rağmen borcu olduğu savunulan durumda aksini kanıtlamak anlamına gelmektedir.

Borçtan Kurtulma Davası Nedir?

İcra mahkemesi, vermiş olduğu itirazın geçici olarak kaldırılması kararında maddi hukuk anlamında inceleme yapmaksızın karar verir. Bu sebeple icra mahkemesinin verdiği itirazın geçici olarak kaldırılması kararı kesin hüküm teşkil etmez. Bu sebeple borçlu, genel mahkemede dava açarak borçlu olmadığının tespit ettirilmesini isteyebilir. Borçtan kurtulma davası açan borçlu bu halde aleyhine başlatılmış olan icra takibinin devam etmesini önlemiş olur.

Borçtan Kurtulma Davası Nasıl Açılır?

Borçtan kurtulma davası, genel haciz yoluyla yapılan icra takiplerinde icra takibinin durmaya devam etmesi amacıyla açılmaktadır. Bu sebeple itirazın geçici kaldırılması durumunda açılabilecek olan bir davadır.

Borçtan kurtulma davası eda davası mıdır?

İcra İflas Kanunu madde 72’ye göre borçtan kurtulma davası niteliği itibariyle bir menfi tespit davasıdır. Çünkü borçtan kurtulma davası, borçlu olunmadığının tespiti amacı ile açılır

Borçtan Kurtulma Davasında Taraflar

Borçtan kurtulma davasında, davacı icra takibinin borçlusu ve davalı da icra takibinin alacaklısıdır.

Borçtan Kurtulma Davasında Süre

İcra İflas Kanunu Madde 69 hükmüne göre borçlunun imzaya itirazının icra mahkemesince geçici kaldırılması kararının taraflara tefhim veya tebliğinden itibaren yedi gün içinde borçlunun borçtan kurtulma davası açma hakkı vardır. Bu yedi günlük süre hak düşürücü süre olup bu süre içinde borçtan kurtulma davası açılmaz ise itirazın geçici olarak kaldırılması kararı artık itirazın kesin olarak kaldırılmasına dönüşür ve öncesinde alınan bir geçici haciz kararı varsa bu geçici haciz kararı kesin hacze dönüşür.

Borçtan Kurtulma Davasında Yetkili ve Görevli Mahkeme

İşbu davanın görevli ve yetkili mahkemesi ise icra takibinin yapıldığı yer veya alacaklının yerleşim yerinde bulunan asliye hukuk mahkemesidir.

Borçtan Kurtulma Davasında İspat Yükü

Borçtan kurtulma davasında ispat yükü bakımından genel hükümler uygulanır. Bu halde alacaklı, alacağın varlığını ispat etmekle yükümlüdür.

Borçtan Kurtulma Davasında Teminat Gösterme Zorunluluğu

Borçtan kurtulma davasının özel dava şartı gereği, ilk duruşma gününe kadar dava konusu alacağın %15’i oranında teminat gösterilmesi zorunludur. Teminatın yatırılmaması durumunda dava başkaca bir inceleme yapılmadan dava şartı yokluğundan reddedilir.

Borçtan Kurtulma Davasında %20 Oranında Tazminat

İcra İflas Kanunun 72 maddesinde yer alan “Dava alacaklı lehine neticelenirse ihtiyati tedbir kararı kalkar. Buna dair hükmün kesinleşmesi halinde alacaklı ihtiyati tedbir dolayısıyla alacağını geç almış bulunmaktan doğan zararlarını gösterilen teminattan alır. Alacaklının uğradığı zarar aynı davada takdir olunarak karara bağlanır. Bu zarar herhalde yüzde yirmiden aşağı tayin edilemez.” hükmüne göre borçtan kurtulma davasında haksız çıkan tarafın dava değerinin %20’sinden aşağı olmamak üzere uygun miktarda bir tazminata mahkûm edilmesi mümkündür.

Borçtan Kurtulma Davasının Sonuçları

Borçtan kurtulma davasında verilen hüküm maddi anlamda kesin hüküm teşkil eder. Bu halde aynı taraflar arasındaki aynı borç bakımından yeniden dava açılamaz ve takip yapılamaz.

 

** Bu çalışma, Kula Hukuk Bürosu tarafından müvekkillerini bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Kaynak gösterilmeden kullanıma muvafakatimiz bulunmamaktadır. Görüş ve önerileriniz için [email protected] adresinden bizimle iletişime geçebilirsiniz.

İlgili Yayınlar
  • Borçtan Kurtulma
  • Kira Tespit Davası
  • Menfi Tespit Davası
  • 30.04.2021 Tarihli, Çeklerde İbraz Sürelerinin Uzamasına Dair Değerlendirme
  • İnternetten Satışlar Hakkında
  • Koronavirüs (COVID-19) Sebebiyle Alınan Tedbirlerin Kira Sözleşmelerine Etkisi