Konkordato'da Yeni Sistem

Konkordato'da Yeni Sistem

7101 Sayılı Kanun İle Yapılan Değişiklikler İle

Adi Konkordatoda Yeni Sistem

*06.12.2018 Tarihli Değişikliklere Göre Güncellenmiştir.

Yukarıdaki tabloda özetlendiği üzere, 15.03.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7101 Sayılı İcra ve İflas Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile yeniden düzenlenen adi konkordatoya ilişkin süreçler 7 ana başlık altında incelenecektir.

 1. Konkordato Talebi
 2. Geçici Mühlet Kararı
 3. Kesin Mühlet Kararı
 4. Alacaklılar Toplantısı
 5. Konkordato Tasdiki ve İlanı
 6. Konkordatonun Hüküm ve Sonuçları
 7. Konkordatonun Feshi

Konkordato Nedir?

Mali durumu bozulmuş olan borçlunun, borçlarını belli bir oran ve vadede ödemesine ilişkin alacaklıları ile yaptığı ve mahkemece onaylanan bir anlaşmadır. Kanunen üç çeşit konkordato vardır.

 • Adi Konkordato
 • İflastan Sonra Konkordato
 • Malvarlığının Terki Suretiyle Konkordato

İnceleme konumuz ise uygulamada en çok tercih edilen (daha önceki iflas ertelemenin yerine kullanılacak olan) Adi Konkordatodur.  Adi konkordato; Borçlu veya alacaklının kendi aralarında borçlunun borçlarını nasıl, ne kadar sürede anlaşmaları ve bu anlaşmanın onaylanması için mahkemeye talepte bulunmasıdır.

Kısacası, adi konkordato tarafların kendi aralarında akdettikleri mahkeme onaylı bir borç yapılandırma sözleşmesidir. Alacaklılar, alacaklarını onaylanan konkordato çerçevesinde alırlar.

Konkordato kabul süreci kanunen en fazla 2 yıl 5 ay sürecektir.

Geçici Mühlet                                    Kesin Mühlet                                     Mahkeme Yargılaması

3 AY  + 2 AY                                    1 YIL   +     6 AY                                     EN FAZLA 6 AY                                                                                                            

Konkordato Talebi

1. Kimler Konkordato Talebinde Bulunabilir?

BORÇLU:Borçlarını, vadesi geldiği hâlde ödeyemeyen veya vadesinde ödeyememe tehlikesi altında bulunan herhangi bir borçlu ( gerçek kişiler, şahıs şirketleri dahil) , vade verilmek veya tenzilat yapılmak suretiyle borçlarını ödeyebilmek veya muhtemel bir iflâstan kurtulmak için konkordato talep edebilir.

ALACAKLI:İflâs talebinde bulunabilecek her alacaklı, gerekçeli bir dilekçeyle, borçlu hakkında konkordato işlemlerinin başlatılmasını isteyebilir.

2. Konkordato Talebi Nereye Sunulur?

Eski kanun gereğince konkordato talebi icra mahkemesine yapılmaktaydı, ancak 7101 sayılı kanun ile bu konuda değişiklik yapılarak asliye ticaret mahkemesi görevli kılınmıştır.

İFLASA TABİ BORÇLU İÇİN: Şirketin merkezinin bulunduğu yer asliye ticaret mahkemesi. Şirketin Merkezi yurt dışında ise şirketin Türkiye’deki merkez şubesinin veya diğer şubelerinin bulunduğu yer asliye ticaret mahkemesi.

İFLASA TABİ OLMAYAN BORÇLU İÇİN: Borçlunun yerleşim yerindeki asliye ticaret mahkemesi.

Başvuru Ücreti ve Masraflar: Konkordato başvurusu görece maliyeti yüksek bir işlemdir. Nitekim Adalet Bakanlığı gider avansı tarifelerine göre, başvuruyu kim yaparsa yapsın belli giderleri peşinen başvuru sırasında mahkeme veznesine ödemesi gerekir. Genel olarak, 2018 yılı tarifesine göre gerçek kişilerde 20-25 bin TL'den, şirketlerde ise 35-40 bin TL'den başlayan bir masraf maliyeti vardır, ki bu rakamlara bir de avukatlık ücreti, proje-bağımsız denetim gibi işlemler için mali danışmanla ön proje ödenecek ücretler eklenmemiştir. 

3. Konkordato Talebine Eklenecek Belgeler Nelerdir? (İcra İflas Kanunu Madde 286)

a) Konkordato Ön Projesi:Borçlunun borçlarını hangi oranda veya vadede ödeyeceğini, bu kapsamda alacaklıların alacaklarından hangi oranda vazgeçmiş olacaklarını, ödemelerin yapılması için borçlunun mevcut mallarını satıp satmayacağını, borçlunun faaliyetine devam edebilmesi ve alacaklılara ödemelerini yapabilmesi için gerekli malî kaynağın sermaye artırımı veya kredi temini yoluyla yahut başka bir yöntem kullanılarak sağlanacağını gösteren konkordato ön projesi. hakkında daha detaylı bilgi için www.kulahukuk.com uzantılı web sitemizden bilgi alabilirsiniz.

b) Borçlunun malvarlığının durumunu gösterir belgeler:Borçlu defter tutmaya mecbur kişilerden ise Türk Ticaret Kanununa göre hazırlanan son bilanço, gelir tablosu, nakit akım tablosu, hem işletmenin devamlılığı esasına göre hem de aktiflerin muhtemel satış fiyatları üzerinden hazırlanan ara bilançolar, ticari defterlerin açılış ve kapanış tasdikleri ile  elektronik ortamda oluşturulan defterlere ilişkin e-defter berat bilgileri, borçlunun malî durumunu açıklayıcı diğer bilgi ve belgeler, maddi ve maddi olmayan duran varlıklara ait olup defter değerlerini içeren listeler, tüm alacak ve borçları vadeleri ile birlikte gösteren liste ve belgeler.

c) Alacaklıları, alacak miktarlarını ve alacaklıların imtiyaz durumunu gösteren liste.

d) Proje Teklifi ile Borçlunun Malvarlığının Karşılaştırıldığı Tablo:Konkordato ön projesinde yer alan teklife göre alacaklıların eline geçmesi öngörülen miktar ile borçlunun iflâsı hâlinde alacaklıların eline geçebilecek muhtemel miktarı karşılaştırmalı olarak gösteren tablo.

e) Bağımsız Denetim Kuruluşunca Hazırlanmış Mali Raporlar: Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunca yetkilendirilen bağımsız denetim kuruluşu tarafından hazırlanan ve konkordato ön projesinde yer alan teklifin gerçekleşeceği konusunda makul güvence veren denetim raporu ile dayanakları. Daha önce sadece küçük işletme dışında kalanlara zorunlu olan bu rapor, 06.12.2018 tarihli değişikle, konkordatoya başvuran herkes için bu rapor zorunlu hale gelmiştir. 

Yetkilendirilmiş Bağımsız Denetim Kuruluşları için : https://denkur.kgk.gov.tr/  adresine bakabilirsiniz. 

A. Geçici Mühlet Kararı 

KONKORDATO TALEBİNDE BULUNAN BORÇLU İSE:Yukarıda beş madde halinde açıklanan ve kanunen konkordato talebiyle birlikte sunulması gereken belgeler süresinde eksiksiz olarak sunulmuş ise asliye ticaret mahkemesi borçluya derhal geçici mühlet verir. Eğer, anılı belgeler tam değil ise konkordato talebi mahkemece reddedilir.

KONKORDATO TALEBİNDE BULUNAN ALACAKLI İSE:Borçlu tarafından yukarıda belirtilen belge ve kayıtların mahkemenin vereceği makul süre içinde ve eksiksiz olarak sunması hâlinde geçici mühlet kararı verilir. Bu durumda anılan belge ve kayıtların hazırlanması için gerekli masraf alacaklı tarafından karşılanır. Belge ve kayıtların süresinde ve eksiksiz olarak sunulmaması hâlinde geçici mühlet kararı verilmez ve alacaklının yaptığı konkordato talebinin de reddine karar verilir.

GEÇİCİ MÜHLET, KESİN MÜHLETİN SONUÇLARINI DOĞURUR (Bu konu kesin mühlet konu başlığı altında incelenecektir)

Geçici Mühlet Kararı ile Birlikte (Eş Zamanlı Olarak) Verilen Kararlar

 • Muhafaza Tedbirlerinin Uygulanması Kararı:

Eğer mahkeme gerekli görürse, geçici mühlet kararı ile birlikte borçlunun malvarlığının muhafazası için tedbir kararı verir.

 • Geçici Komiser Atama Kararı: Mahkemece derhal verilen geçici mühlet içinde konkordatonun başarılı olma ihtimalini incelemek üzere geçici komiser veya komiserler atanır. Böylece, borçlu geçici komiserin denetimi altında işlerine devam edebilir. Komiser sayı 3 ise, komiserlerden birinin mutlaka Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunca yetkilendirilen bağımsız denetçi olması zorunludur. Komiser sayısı çift haneli olamaz. Bu nedenle ya 1 ya da 3 kişiden oluşur.

Geçici Mühletin Süresi

Kanunen geçici mühlet süresi üç aydır. Mahkeme, üç aylık süre dolmadan borçlunun veya geçici komiserin yapacağı talep üzerine geçici mühleti en fazla iki ay uzatabilir. Geçici mühletin süresi beş ayı geçemez.

Eğer, süre uzatım talebi borçlu tarafından yapılmışsa mutlaka geçici komiserin görüşü alınmalıdır.

Geçici Komiserin Görevleri

Geçici komiserin başlıca asli görevleri şunlardır;

 • Borçluyu denetlemek ve borçlu ile birlikte bazı işlemlere katılmak.
 • İşletmenin faaliyetlerini borçlu yerine geçerek sürdürmek.
 • Borçlunun mevcut malvarlığına ilişkin defter tutmak ve malların kıymetini takdir etmek.
 • Rehinli malların kıymetine ilişkin kararını alacaklara sunmak üzere hazır tutmak.
 • Ara rapor düzenlemek.

GEÇİCİ MÜHLET TALEBİNİN KABULÜ, GEÇİCİ KOMİSER GÖREVLENDİRİLMESİ, GEÇİCİ MÜHLETİN UZATILMASI VE MUHAFAZA TEDBİRLERİNE İLİŞKİN KARARLARA KARŞI KANUN YOLUNA BAŞVURULAMAZ.

Geçici Mühletin İlanı ve Bildirimi

İLAN: Mahkemece geçici mühlet kararı, Ticaret Sicili Gazetesinde ve Basın-İlan Kurumunun resmî ilân portalında ilân edilir.

BİLDİRİM: İlan olunan geçici mühlet kararı derhâl tapu müdürlüğüne, Ticaret Sicil Müdürlüğüne, vergi dairesine, gümrük ve posta idarelerine, Türkiye Bankalar Birliğine, Türkiye Katılım Bankaları Birliğine, mahallî (il-ilçe) ticaret odalarına, sanayi odalarına, taşınır kıymet borsalarına, Sermaye Piyasası Kuruluna ve diğer lazım gelen yerlere bildirilir. 

Geçici Mühlet Kararına Karşı İtiraz

Alacaklılar, ilan tarihinden itibaren yedi gün içinde dilekçe ile mahkemeye başvurarak konkordato talebinin reddini isteyebilirler. Ancak, dilekçeleriyle birlikte mutlaka delillerini de mahkemeye sunmalıdırlar.

Geçici mühletin uzatılmasına ve geçici mühletin kaldırılarak konkordato talebinin reddine ilişkin kararlar da Ticaret Sicil Gazetesi ile Basın-İlan Kurumunun resmi ilan portalında ilân edilir ve ilgili yerlere bildirilir

B. Kesin Mühlet Kararı 

Kesin mühlet hakkında bir karar verilebilmesi için, mahkeme borçluyu ve varsa konkordato talep eden alacaklıyı duruşmaya davet eder. Geçici komiser, duruşmadan önce geçici mühlet süresince hazırlamış olduğu yazılı raporunu sunar ve mahkemece gerekli görülürse, beyanı alınmak üzere duruşmada hazır bulunur. Mahkeme yapacağı değerlendirmede, itiraz eden alacaklıların dilekçelerinde ileri sürdükleri itiraz sebeplerini de dikkate alır.

KESİN MÜHLET TALEBİNİN KABUL KARARINA KARŞI KANUN YOLU KAPALIDIR: Kesin mühlet talebinin kabulü ile mühletin kaldırılması talebinin reddine ilişkin kararlara karşı kanun yoluna başvurulamaz.

KESİN MÜHLET TALEBİNİN RET KARARINA KARŞI KANUN YOLU AÇIKTIR: Kesin mühlet talebinin değerlendirilmesi sonucunda, konkordato talebinin reddine karar verilirse, borçlu veya varsa konkordato talep eden alacaklı bu kararın tebliğinden itibaren on gün içinde istinaf yoluna başvurabilir. Bölge adliye mahkemesinin kararı kesindir, kararı verdikten sonra dosyayı yerel mahkemeye gönderir.

Kesin Mühlet Süresi

Konkordatonun başarıya ulaşmasının mümkün olduğunun anlaşılması hâlinde borçluya bir yıllık kesin mühlet verilir.

Bu kararla birlikte mahkeme, yeni bir görevlendirme yapılmasını gerektiren bir durum olmadığı takdirde geçici komiser veya komiserlerin görevine devam etmesine karar verir ve dosyayı komisere tevdi eder.

Güçlük arz eden özel durumlarda kesin mühlet, komiserin bu durumu açıklayan gerekçeli raporu ve talebi üzerine mahkemece altı aya kadar uzatılabilir. Borçlu da uzatma talebinde bulunabilir; bu takdirde komiserin de görüşü alınır.

Her iki hâlde de uzatma talebi kesin mühletin sonra ermesinden önce yapılır ve uzatma kararı vermeden önce, varsa alacaklılar kurulunun da görüşü alınır.

Kesin Mühlet Kararının Sonuçları

1- Alacaklılar Bakımından Sonuçları;

Daha önce yapılan takipler de dahil olmak üzere hiçbir takip yapılamaz ve evvelce başlamış takipler durur, ihtiyatî tedbir ve ihtiyatî haciz kararları uygulanmaz. Takip işlemlerine ilişkin zamanaşımı ve hak düşüren müddetler işlemez.

Ancak, Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinde rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir. HACİZ YOLU İLE TAKİP YAPILABİLİR.

Tasdik edilen konkordato projesi aksine hüküm içermediği takdirde kesin mühlet tarihinden itibaren rehinle temin edilmemiş her türlü alacağa faiz işlemesi durur.

Hacizli mallar hakkında niteliğine uygun düştüğü ölçüde İİK 188. madde (iflas hükümleri) uygulanır.

Konkordato mühletinin verilmesinden önce, müstakbel bir alacağın devri sözleşmesi yapılmış ve devredilen alacak konkordato mühletinin verilmesinden sonra doğmuş ise, bu devir hükümsüzdür.

Konusu para olmayan alacaklar, alacaklı tarafından, ona eşit kıymette para alacağına çevirilerek komisere bildirilir. Şu kadar ki borçlu, komiserin onayıyla taahhüdün aynen ifasını üstlenmekte serbesttir.

2- Rehinli Alacaklılar Bakımından Sonuçları;

Mühlet sırasında rehinle temin edilmiş alacaklar nedeniyle rehnin paraya çevrilmesi yoluyla takip başlatılabilir veya başlamış olan takiplere devam edilebilir ancak bu takip nedeniyle muhafaza tedbirleri alınamaz ve rehinli malın satışı gerçekleştirilemez.

3- Sözleşmeler Bakımından Sonuçları;

Sözleşmenin karşı tarafının konkordato projesinden etkilenip etkilenmediğine bakılmaksızın, borçlunun taraf olduğu ve işletmesinin faaliyetinin devamı için önem arz eden sözleşmelerde yer alıp da borçlunun konkordato talebinde bulunmasının sözleşmeye aykırılık teşkil edeceğine, haklı fesih sebebi sayılacağına yahut borcu muaccel hâle getireceğine ilişkin hükümler, borçlunun konkordato yoluna başvurması durumunda uygulanmaz. Sözleşmede bu yönde bir hüküm bulunmasa dahi sözleşme, borçlunun konkordatoya başvurduğu gerekçesiyle sona erdirilemez.

Borçlu, tarafı olduğu ve konkordatonun amacına ulaşmasını engelleyen sürekli borç ilişkilerini, komiserin uygun görüşü ve mahkemenin onayıyla herhangi bir zamanda sona erecek şekilde feshedebilir. Bu çerçevede ödenmesi gereken tazminat, konkordato projesine tabi olur. Hizmet sözleşmelerinin feshine ilişkin özel hükümler saklıdır.

4- Borçlular Bakımından Sonuçları;

Borçlu, komiserin nezareti altında işlerine devam edebilir. Şu kadar ki, mühlet kararı verirken veya mühlet içinde mahkeme, bazı işlemlerin geçerli olarak ancak komiserin izni ile yapılmasına veya borçlunun yerine komiserin işletmenin faaliyetini devam ettirmesine karar verebilir.

Borçlu, mahkemenin izni dışında mühlet kararından itibaren rehin tesis edemez, kefil olamaz, taşınmaz ve işletmenin devamlı tesisatını kısmen dahi olsa devredemez, takyit edemez ve ivazsız tasarruflarda bulunamaz. Aksi hâlde yapılan işlemler hükümsüzdür. Mahkeme bu işlemler hakkında karar vermeden önce komiserin ve alacaklılar kurulunun görüşünü almak zorundadır.

Borçlu bu hükme yahut komiserin ihtarlarına aykırı davranırsa mahkeme, borçlunun malları üzerindeki tasarruf yetkisini kaldırabilir veya 292 nci madde çerçevesinde karar verir.

Alacaklılar Kurulu Ve Görevleri

Mahkemece, kesin mühlet kararıyla beraber veya daha sonra (kesin mühlet içinde) uygun görülecek bir zamanda alacaklılar kurulu oluşturulabilir. Bu kurul;

 • En fazla yedi alacaklıdan oluşan
 • Ücretsiz kurul üyeliği yapacak
 • Tek sayıda üyeden oluşacak.

Alacaklılar kurulu her ay en az bir kere toplanır ve hazır bulunanların oy çokluğuyla karar alır. Komiser bu toplantıda hazır bulunarak alınan kararları toplantıya katılanların imzasını almak suretiyle tutanağa bağlar. Bazı durumlarda, alacaklılar kurulunun oluşturulması zorunludur. Bu durumlar, Adalet Bakanlığınca yürürlüğe konulan yönetmelikte gösterilmektedir.

Görevleri Şunlardır;

Alacaklılar kurulu, komiserin faaliyetlerine nezaret eder; komisere tavsiyelerde bulunabilir ve kanunun öngördüğü hâllerde mahkemeye görüş bildirir.

Alacaklılar kurulu komiserin faaliyetlerini yeterli bulmazsa, mahkemeden komiserin değiştirilmesini gerekçeli bir raporla isteyebilir. Mahkeme bu talep hakkında borçluyu ve komiseri dinledikten sonra kesin olarak karar verir. Alacaklılar kurulu hakkındaki görüşler için www.kulahukuk.com ‘dan detaylı bilgi alınabilir.

C. Konkordato Komiserinin Görevleri Nelerdir?

Kesin Mühlet Süresince Görevlendirilen Komiserin Görevleri Şunlardır;

a) Konkordato projesinin tamamlanmasına katkıda bulunmak.

b) Borçlunun faaliyetlerine nezaret etmek.

c) Bu kanunda verilen görevleri yapmak.

d) Mahkemenin istediği konularda ve uygun göreceği sürelerde ara raporlar sunmak.

e) Alacaklılar kurulunu konkordatonun seyri hakkında düzenli aralıklarla bilgilendirmek.

f) Talepte bulunan diğer alacaklılara konkordatonun seyri ve borçlunun güncel malî durumu hakkında bilgi vermek.

g) Mahkeme tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek.

 • Borçlu veya alacaklılar, komiserin konkordatoya ilişkin işlemleri hakkında, kesin mühlet kararı veren asliye ticaret mahkemesine şikayette bulunabilir. Mahkeme tarafından şikayete ilişkin verilen kararlar kesindir, yani başka bir kanun yoluna başvurulamaz.
 • Bir kişi eş zamanlı olarak beşten fazla dosyada geçici komiser ve komiser olarak görev yapamaz.
 • Mahkemece atanan geçici komiser ve komiserler, özel sicilinde kaydedilmek üzere mahkemenin bağlı bulunduğu bölge adliye mahkemesi bilirkişilik bölge kuruluna bildirilir.

D. Defter Tutulması ve Malların Kıymetinin Takdiri

Kesin mühlet sürecinde görev alan komiser, borçlunun mevcudunun bir defterini yapar ve malların kıymetlerini takdir eder ve raporunu mahkemeye sunar, kıymet takdirini mahkeme onar ya da reddeder.

Rehinli ve diğer mallara ilişkin kıymet takdiri kararı, alacaklılar toplantısından önce yazılı olarak rehinli alacaklılara ve borçluya bildirilir.

İlgililer, yedi gün içinde ve masrafını önceden vermek kaydıyla, mahkemeden rehinli malların kıymetini yeniden takdir etmesini isteyebilirler.

Eğer yeni kıymet takdiri bir alacaklı tarafından istenmiş ve takdir edilen kıymet, kayda değer bir şekilde değişmişse alacaklı borçludan masraflarının ödenmesini talep edebilir.

Rehinli taşınmaz malların bu madde kapsamındaki kıymet takdiri,gayrimenkul değerleme uzmanlığı lisansı ile yetkilendirilen kişilere yaptırılabilir.

E.  Alacaklıların Alacaklarını Bildirmesi ve Borçlunun Beyanı

Komiser tarafından, Ticaret Sicil Gazetesinde ve Basın-İlan Kurumunun resmi portalında, alacaklılara alacaklarını bildirmeleri için ilan yapılır. İlgiliilân tarihinden itibaren on beş gün içinde alacaklarını bildirmelidirler. Ayrıca, ilânın birer sureti adresi belli olan alacaklılara posta ile gönderilir.

İlana istinaden alacaklarını bildirmeyen alacaklılar, alacakları bilançoda kayıtlı olmadıkça konkordato projesinin müzakerelerine katılamazlar.

Alacaklılar, alacaklarını bildirdikten sonra komiser borçluyu davet eder ve bildirilen alacaklar hakkında borçlunun beyanlarını da dinler.

F. Kesin Mühlet Kararı Verildikten Sonra Kesin Mühletin Kaldırılması

1- Borçlunun Malî Durumunun Düzelmesi Nedeniyle Kesin Mühletin Kaldırılması:

Konkordato talebi ile amaçlanan iyileşmenin, kesin mühletin sona ermesinden önce gerçekleştiğinin komiserin yazılı raporuyla mahkemeye bildirilmesi üzerine mahkemece resen, kesin mühletin kaldırılarak konkordato talebinin reddine karar verilir. Bu karar Ticaret Sicil Gazetesi ve Basın-İlan Kurumunun resmi portalında ilan edilir.

2- Kesin mühlet içinde konkordato talebinin reddi ile iflâsın açılması:

İflâsa tabi borçlu bakımından, kesin mühletin verilmesinden sonra aşağıdaki durumların gerçekleşmesi hâlinde komiserin yazılı raporu üzerine mahkeme kesin mühleti kaldırarak konkordato talebinin reddine ve borçlunun iflâsına resen karar verir:

a) Borçlunun malvarlığının korunması için iflâsın açılması gerekiyorsa.

b) Konkordatonun başarıya ulaşamayacağı anlaşılıyorsa.

c) Borçlu, kanuna aykırı davranır ( rehin tesis etmek, bağışlama, kefil olmak, işletmenin mallarını devretmek) veya komiserin talimatlarına ya da borçlunun alacaklıları zarara uğratma amacıyla hareket ettiği anlaşılıyorsa

d) Borca batık olduğu anlaşılan bir sermaye şirketi veya kooperatif, konkordato talebinden feragat ederse.

İflâsa tabi olmayan borçlu bakımından ise birinci fıkranın (b) ve (c) bentlerindeki hâllerin kesin mühletin verilmesinden sonra gerçekleşmesi durumunda, komiserin yazılı raporu üzerine mahkeme kesin mühleti kaldırarak konkordato talebinin reddine resen karar verir.

Mahkeme, bu madde uyarınca karar vermeden önce borçlu ve varsa konkordato talep eden alacaklı ve alacaklılar kurulunu duruşmaya davet eder; diğer alacaklıları ise gerekli görürse davet eder.

Kesin mühlet verilmesine, kesin mühletin uzatılmasına ve kesin mühletin kaldırılarak konkordato talebinin reddine ilişkin kararlar da Ticaret Sicil Gazetesi ile Basın-İlan Kurumunun resmi ilan portalında ilân edilir ve ilgili yerlere bildirilir

Alacaklar Toplantısı 

A. Alacaklılar Toplantısı Nedir?

Bu toplantının amacı, konkordato projesinin taraflar arasında kabul edilmesi için gerekli çoğunluğun sağlanmasıdır.

Daha önce açıklandığı üzere, konkordato öncelikle tarafların kendi aralarında borçlunun borçlarını nasıl ve ne şekilde ödeyeceği konusunda yapmış oldukları bir anlaşmadır. Taraflar anlaştıktan sonra, konkordato projesi mahkemece onanır ve onanmadan sonra sonuçlarını doğurur.

Toplantıya komiser başkanlık eder ve borçlunun durumu hakkında rapor sunar. Borçlunun toplantıda bulunması zorunludur.

Taraflar arasında konkordato projesinin kurulabilmesi için kanunen alacaklı ve alacak çoğunluğu öngörülmüştür. Oylamada sadece konkordato projesinden etkilenen alacaklılar oy kullanabilir. Konkordato projesinin müzakereleri (toplantı) sonucunda oluşturulan konkordato tutanağı, kabul ve ret oylarını içerecek şekilde derhâl imza olunur.

B. Aranın Çoğunluk Nedir?

a) Kaydedilmiş olan alacaklıların ve alacakların yarısını veya

b) Kaydedilmiş olan alacaklıların dörtte birini ve alacakların üçte ikisini,

aşan bir çoğunluk tarafından imza edilmiş ise kabul edilmiş sayılır.

Toplantıda oy kullansalar dahi, Kanun’un 206 ncı maddenin birinci sırası

 

** Bu çalışma, Kula Hukuk Bürosu tarafından müvekkillerini bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Kaynak gösterilmeden kullanıma muvafakatimiz bulunmamaktadır. Görüş ve önerileriniz için [email protected] adresinden bizimle iletişime geçebilirsiniz.

İlgili Yayınlar
 • Hukuk Check Up
 • Anonim Şirketlerde Ortaklıktan Çıkma ve Çıkarılma
 • Yatırımcılar İçin İzmir Serbest Bölgeler Rehberi
 • Moritanya ve Türkiye Arasında İşbirliği Anlaşması
 • Koronavirüs (COVID-19) Salgınına Karşı İşletmelere Sağlanan Destekler
 • Sözleşmeli Avukat Bulundurma Zorunluluğu