Vekillikten Çekilme Dilekçesi

Vekillikten Çekilme Dilekçesi

Vekillikten çekilme avukatın belli bir işi takipten veya savunmadan kendi isteği ile çekilmesidir. Avukatlık Kanunu’nun 41. maddesine göre; o işe ait görev vekillikten çekilmenin müvekkiline tebliğinden itibaren onbeş (15) gün süre ile devam eder.  Ancak adli yardım bürosu veya baro başkanı tarafından o işi yapmakla görevlendirilen avukatın durumu farklıdır. Bu halde avukat kaçınılmaz bir sebep veya haklı bir özrü olmadıkça, görevi yerine getirmekten çekinemez. Vekillikten çekilmenin geçerli olabilmesi için herhangi bir şekil şartı kanunda düzenlenmemiştir. Ancak bildirimin yazılı olarak yapılması müvekkilin haberdar olması, vekilin sorumluluktan kurtulması ve bu hususların ispatı açısından büyük önem arz eder.

Vekillikten Çekilme Ne Demek?

Vekillikten çekilme avukatın, takip ettiği herhangi bir iş veya davadan vekillikten çekilme dilekçesi vermek suretiyle kendi isteğiyle görevini sona erdirmesidir. Yani artık temsil edilen kişinin iş ve davaları ilgili avukat tarafından takip edilmeyecektir. Buna göre vekillikten çekildikten sonra da avukatın 15 gün boyunca vekillik görevi devam eder. Uygulamada istifa ile birbirine çok yakın kavramlar olup birkaç ufak farkları mevcuttur. Dilekçe verildikten sonra avukatın sorumluluğunun sona ermesi için ise dilekçenin müvekkile tebliği önemlidir.

Vekillikten Çekilme Süreci Nasıl İşler?

Uygulamada vekillikten çekilme süreci; avukatın yazılı olarak vekillikten çekilme dilekçesi vermesi, duruşma esnasında vekillikten çekilme beyan ediliyorsa bu durumun duruşma tutanağına geçirilmesi veya noter kanalıyla ihtarname çekilmesi şeklinde gerçekleşebilir. Ardından vekillikten çekilme halindeçekilme bilgisi mahkeme tarafından müvekkile tebliğ edilir. Bu tebligatın müvekkiline ulaşmasından sonraki 15 güne kadar avukat vekillikten çekilmiş dahi olsa vekillik görevi devam eder. Bu süre içerisinde son bulacak itiraz süreleri, başvuru süreleri veya delil bildirme süreleri gibi hususların tümü için vekilin sorumluluğu devam eder. 15 günlük sürenin geçmesinden sonra ise vekilin artık müvekkile karşı sorumluluğu kalmayacaktır.

Vekillikten Çekilme Şartları

Avukatlık Kanununa göre avukat vekillikten yalnızca haklı bir çekilme nedeniyle değil kendi isteğiyle de çekilebilir. Dolayısıyla avukatın vekillikten çekilme dilekçesindeveya beyanındasebep gösterme zorunluluğuyoktur.Avukat gördüğü lüzum üzerine vekillik görevinden istifa edebilir.Avukatın vekillikten çekilmesi; müvekkilin gerekli yargılama masraflarını karşılamaması, müvekkilin avukata hakaret etmesi, müvekkil ile irtibat kuramaması, müvekkilin delilleri sunmamasıvb. nedenlerle olabilir.

Avukat haklı nedenle vekillikten çekiliyorsa avukat ile müvekkil arasındaki vekalet sözleşmesi gereği avukat ücrete davayı tamamlamış gibi hak kazanacaktır. Ancak avukat haklı neden olmaksızın kendi isteğiyle vekillikten çekilmişse yalnızca çekilme zamanına kadar gerçekleştirdiği iş ve emeği kadar ücrete hak kazanacaktır.

Ancak adli yardım bürosu veya baro başkanı tarafından bir işi takip etmekte görevlendirilen avukat, kaçınılmaz veya haklı bir özrü olmadıkça vekillikten çekilemez.

Açıkladığımız nedenlerle müvekkilin hak kaybı yaşamaması, avukatın sorumluluğunun doğmaması ve tarafların ücretle ilgili anlaşmazlık yaşamamaları nedenleriyle gereği vekillikten çekilme hususu titizlikle değerlendirilmelidir.

Vekillikten Çekilme İle İstifa Arasındaki Fark

Vekillikten çekilme ile istifa esasen aynı olarak bilinir. Ancak en temel fark vekillikten çekilmenin hukuki dayanak noktası Avukatlık Kanunu m.41 hükmü iken istifanın hukuki dayanak noktası Hukuk Muhakemeleri Kanunu m.81-82 hükümleridir. Avukatlık Kanunu m.41 uyarınca vekillikten çekilme herhangi bir şekil şartına bağlanmamışken elbette bu bildirimin yazılı yapılması müvekkile tebliğin ispatı açısından önemlidir. Ayrıca vekillikten çekilme halinde aynı hüküm uyarınca müvekkile tebliğden sonra 15 günlük sorumluluk süresi öngörülmüştür.

İstifa hakkındaki hukuki dayanak ise Hukuk Muhakemeleri Kanunu m.81-82 hükümleridir. İlgili hükümler uyarınca istifanın mahkeme ve temsil edilen bakımından sonuç doğurması için  bir şekil şartı öngörülmüştür. Buna göre istifa beyanının bir dilekçeyle bildirilmesi veya tutanağa geçirilmesi ve gerekiyorsa bu nedenle yapılacak tebligat giderinin peşin olarak ödenmesi zorunludur. HMK m.82 hükmüne göre ise vekilin sorumluluğu istifanın müvekkile tebliğinden itibaren 2 hafta süreyle devam etmektedir. Yapılacak tebligatta ise müvekkile avukatının istifa ettiği istifa eden avukatın vekâlet görevinin tebliğden itibaren iki hafta süreyle devam edeceği, davayı takip etmez ve başka bir avukat da görevlendirmezse tarafın yokluğu halinde uygulanacak hükümlere göre işlem yapılacağı ihtar edilir ve istifa dilekçesiyle birlikte gönderilir. Bunun yanı sıra vekil dilerse noterden ihtarname şeklinde bir istifa beyanı da sunup müvekkilline gönderimini isteyebilir. Bu şekilde de yine sorumluluk süresine dikkat edilerek vekillikten istifa gerçekleşmiş olur.

Temel olarak ufak farkları olsa da esasen vekillikten çekilme veya istifa birbirlerine oldukça yakın kavramlardır. Her iki bildirimde de vekillikten çekilme veya istifa beyanı açıkça belirtilmelidir. Son olarak vekillikten çekilme veya istifa fark etmeksizin bildirim öncesi yapılanişlemler bu bildirimlerden etkilenmeyecektir.

Vekillikten Çekilme Dilekçesi Örneği

İZMİR ….. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNE

 

DOSYA NO                            :

TEMSİL EDİLEN TARAF      :……………… (TCKN: )

ADRESİ                                 :

VEKİLİ                                   : Av. Ufuk KULA

KONU                                   : Vekillikten çekilme dilekçemizdir.

AÇIKLAMALAR                   :

Mahkemenizin yukarıda esas numarası yazılı dosyasında gördüğümüz lüzum üzerine davacı ………………….’in vekilliğinden çekildiğimizi bildiririz. Bu sebeple çekilme dilekçemizin asile tebliği ile, UYAP sisteminden vekil kaydımızın silinmesini ve bundan sonra yapılacak tüm tebligatların davacı asil ……………. ‘in adresine yapılmasına karar verilmesini arz ve talep ederiz. …/…/….

Temsil Edilen Vekili

Av. Ufuk KULA

 

** Bu çalışma, Kula Hukuk Bürosu tarafından müvekkillerini bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Kaynak gösterilmeden kullanıma muvafakatimiz bulunmamaktadır. Görüş ve önerileriniz için [email protected] adresinden bizimle iletişime geçebilirsiniz.

İlgili Yayınlar
  • Konutların Turizm Amaçlı Kiralanması
  • Kamu İhalelerine Karşı Başvuru Yolları
  • Uluslararası Sağlık Turizmi Yetki Belgesi
  • Vekillikten Çekilme Dilekçesi
  • Bilirkişi Raporuna İtiraz
  • Sosyal Medya Çekilişi