website logo

Yayınlar ve Çalışmalar

Frequently Asked Questions Regarding Turkish Citizenship by Investment

To qualify for citizenship, the main applicant should fulfill one of the following investment requirements:...

devamı

Borçtan Kurtulma

Borçtan kurtulma, borçlu olunmamasına rağmen borcu olduğu savunulan durumda aksini kanıtlamak anlamına gelmektedir....

devamı

Unutulma Hakkına İlişkin Arama Motorları Ve Diğer Veri Sorumlularına Başvuru

Unutulma hakkı, genel olarak her türlü dijital ortamda belirli, hukuka uygun kişisel verilerin kaldırılması veya erişime kısıtlanmasını talep etme hakkıdır....

devamı

Unutulma Hakkı

İnsanoğlu teknolojinin gelişmesi ve küreselleşmeyle beraber sosyalleşme alanını oldukça genişletmiştir. İnternet sayesinde saniyeler içerisinde binlerce kilometre uzaklıktaki bir kişi, olay veya yer hakkında bilgi edinebilmek ve milyonlarca insanla iletişim kurabilmek mümkün hale gelmiştir....

devamı

Vekillikten Çekilme Dilekçesi

Vekillikten çekilme avukatın belli bir işi takipten veya savunmadan kendi isteği ile çekilmesidir. Avukatlık Kanunu’nun 41. maddesine göre; o işe ait görev vekillikten çekilmenin müvekkiline tebliğinden itibaren onbeş (15) gün süre ile devam eder. ...

devamı

Suç Duyurusu Dilekçesi

Bir toplumda hukuki değerlerin ihlal edilmesi suç olarak tanımlanır. Suç işlenirse de ceza hukuku devreye girer. Bu noktada suç duyurusu önem arz eder. Şayet suç duyurusuyla işlenmiş suçların savcılık tarafından öğrenilerek soruşturulması ve maddi gerçeğin ortaya çıkarılması ceza davası sürecinin başlaması açısından önemlidir. Şikayetçi/suçtan zara...

devamı

Kanun Yararına Bozma Dilekçesi

Kanun yararına bozma, Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 309. maddesinde düzenlenen olağanüstü kanun yollarından biridir. Buna göre kanun yararına bozma istinaf ve temyiz incelemesinden geçmeksizin kesinleşen, ancak hukuka aykırılıklar bulunan karar ve hükümlerin bozulması istemiyle Adalet Bakanlığı tarafından Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvurulma...

devamı

Kira Tespit Davası

Taraflar, kira sözleşmesi ile genel olarak şartları belirleyebilmektedirler ancak kira bedelinin artışı konusunda, Üretici Fiyat Endeksi oranı ve rayiç bedeller arasındaki oransızlık nedeniyle zaman zaman uyuşmazlık çıkabilmektedir. Bu gibi durumlarda, kira artış oranının tespiti için taraflarca, dava yoluna gidilerek kira tespit davası açılabilece...

devamı

Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması (HAGB)

Bu yazımızda 5271 sayılı CMK m.231 uyarınca halinde düzenlenmiş olan hükmün açıklanmasının geri bırakılması kurumuna değineceğiz. Sanığa isnat edilen suçun sanık tarafından işlendiğinin mahkemece tespit edilerek sanığın cezasının belirlendiği fakat sanık hakkında kurulan mahkumiyet kararının hukuki bir sonuç doğurmamasını ve belirlenen denetim süre...

devamı

İtirazın Kaldırılması Davası

Alacaklı tarafından başlatılan ilamsız icra takibine borçlu tarafından yapılan itiraz takibi durdurur. İtirazın kaldırılması icra takibine borçlu yanca itiraz edilmesi halinde takibe devam edilmesini sağlayan ancak belli prosedürlere tabi bir yoldur. Alacaklı, borçlunun takibe itirazından sonra işbu takibin devamını sağlamak için itirazın iptali da...

devamı

Bilirkişi Raporuna İtiraz

Yargılama aşamasında hakimin, davanın konusuna göre değişebilen birtakım teknik ve özel bilgilerin kullanılarak uyuşmazlık konusu olayın aydınlatılması ihtiyacı doğmaktadır. Bu gibi hallerde hakim, Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 266. Maddesi ve devamında düzenlenilen bilirkişi incelemesine başvurabilir. ...

devamı

İstirdat Davası

Kişi, kendisine karşı bir icra takibi başlatılmış, ödeme emrine itiraz etmemiş veya itiraz etmiş olup da itirazının icra mahkemesince kaldırılmış olması nedeniyle, kesinleşen icra takibine rağmen maddi hukuk bakımından borçlu olmayabilir. Bu durumda, kişi açılan takip bakımından borçlu edilecek ve hakkındaki icra takibi hüküm ve sonuç doğurmaya, ya...

devamı

Yabancıların Türkiye'de Şirket Kurması

Yabancıların Türkiye’de şirket kurmasının dayanağı 4875 sayılı Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunudur. Kanun’un m.3/a-1,2 hükümlerine göre yabancı yatırımcılar tarafından Türkiye’de doğrudan yabancı yatırım yapılması serbesttir ve yabancı yatırımcılar yerli yatırımcılarla eşit muameleye tabidir....

devamı

İzale-i Şuyu (Ortaklığın Giderilmesi) Davası

Ortaklığın Giderilmesi Davası Nedir? Paydaşlığın(ortaklığın) giderilmesi davaları paylı ve elbirliği mülkiyeti hükümlerine tabi mallarda paydaşlar veya ortaklar arasındaki hukuki ilişkiyi sona erdiren, birlikte mülkiyetten ferdi mülkiyete geçmeyi sağlayan iki taraflı, taraflar için benzer sonuçlar doğuran davalardır. ...

devamı

Anonim Şirketlerde Ortaklıktan Çıkma / Çıkarılma

Anonim Şirketin Pay Sahibini Çıkarma Hakkı Nedir? 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’na göre pay sahibi, temel olarak tek borcu olan pay bedelini tamamen ödemediği hallerde şirket tarafından ortaklıktan çıkarılabilir. ...

devamı

Yabancıların Türkiye’de Taşınmaz Satın Alması ve Satması

Tapu Kanunu m.35 hükmü uyarınca Cumhurbaşkanı’nın belirlediği 184 ülke vatandaşı (kesin bir liste mevcut olmayıp bu sayı değişkenlik göstermektedir)yabancı gerçek kişiler karşılıklılık şartı aranmaksızın ve yasal sınırlamalara uyarak ev,iş yeri, arsa, tarla vb. her türlü taşınmazı satın alabilir....

devamı

Tapu İptal Davaları

Tapu İptal Davası Nedir? Tapu iptal davaları, taşınmazın, kanuna aykırı ya da yolsuz olarak tapuya tescil edildiği durumlarda mahkeme aracılığıyla tescili hukuka uygun hale getirmek amacıyla açılan davalardır. ...

devamı

Menfi Tespit Davaları

Menfi Tespit Davası Nedir? İcra İflas Kanunu’nda düzenlenen menfi tespit davası, bir para borcunun, aslında mevcut olmadığını kanıtlamak amacıyla açılan, özel bir tespit davasıdır....

devamı

Sosyal Medya Etkileyicileri Tarafından Yapılan Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar

Teknolojinin gelişmesi ile birlikte birçok sosyal medya platformu ortaya çıkmış ve günümüzde milyonlarca kullanıcı bu platformlarda aktif olarak yer almaktadır. Şirketler de özellikle reklam ve pazarlama konusunda geleneksel yöntemlere bağlı kalmamış gelişen teknolojiye ayak uydurmuştur. ...

devamı

Tam Kapanma Süresince Kullanılacak Görev Belgeleri ve Süreleri

Tam kapanma süresince kullanılmak için görev belgeleri ve süreleri şu şekildedir;...

devamı

30.04.2021 Tarihli, Çeklerde İbraz Sürelerinin Uzamasına Dair Değerlendirme

Ülkemizdeki koronavirüs ( COVID-19) pandemisi kaynaklı alınan önlemler ( tam kapanma) nedeniyle, 30.04.2021 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanarak, aynı gün yürürlüğe giren 7318 Sayılı Kanun’da, çeklerin ibraz sürelerine ilişkin de bir düzenleme yapılmıştır....

devamı

Uzaktan Çalışmaya İlişkin Yönetmelik

Değişen koşullar ve teknolojinin ilerlemesi mevcut kanunlarda değişiklik yapılmasını gerektirmektedir. Son zamanlarda teknolojinin ilerlemesi ve Covid-19 salgını nedeniyle evden çalışmaya geçilmiş olup çalışma şekillerinde meydana gelen bu değişiklik işçi işveren ilişkilerine de sirayet etmiştir. Bu doğrultuda, değişen yeni koşullara uygun olarak U...

devamı

Yabancıların Yurtdışından Altın Getirmesi Mümkün Mü?

03.03.2020 tarihli ve 31057 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararında yabancıların yurtdışından gelirken altın getirmesine ilişkin yeni düzenlemeler getirmiştir....

devamı

Sosyal Medya Çekilişi

Günümüzde şirketler sosyal medya platformlarındaki kampanyalarına büyük önem vermektedirler. Bu konuda büyük yatırımlar yapmaktadırlar. Kural olarak çekilişler Milli Piyango İdaresinin sorumluğunda ve izne tabidir. ...

devamı

Online Pazaryerlerinde Tur, Paket Tur ve Uçak Bileti Satışı Yasaklandı

Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği ( TÜRSAB ) tarafından sık sık gündeme getirilen “online tur ve paket tur ve uçak bileti” satışlarına ilişkin yeni bir mevzuat düzenlemesi yapıldı....

devamı

Verbis’e Kayıt İçin Verilen Son Süreler

KVKK’nın 01.10.2020 tarihinde yayınladığı kamuoyu duyusu ile 30.09.2020 tarihine kadar Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemine (VERBİS) kayıt başvurusunda bulunmayan veya başvuruda bulunduğu halde bildirimini tamamlamayan veri sorumlularının olduğu tespit edildiğini belirtmiştir. ...

devamı

Verbis'e Kayıt Süresinde Son Tarihler

Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun, Covid-19 salgını nedeniyle 23/06/2020 tarihinde aldığı karar ile VERBİS sistemine kayıt süresi, yıllık çalışan sayısı 50’den çok veya yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den çok olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları ile yurtdışında yerleşik gerçek ve tüzel kişi veri sorumlularının Sicile kayıt yükümlülü...

devamı

Yatırımcılar İçin İzmir Serbest Bölgeler Rehberi

Türkiye’deki serbest bölgeler, yine tıpkı diğer bölgeler gibi Türkiye’nin egemenlik alanında bulunan fakat ticareti ve üretimi teşvik amaçlı olarak mevzuatta vergisel ve iktisadi olarak ayrıcalıklı hükümlere tabi olan ekonomik alanlardır. Yabancı yatırımcılar da tıpkı yerli yatırımcılar gibi faaliyet ruhsatı almak suretiyle serbest bölgede iş yapma...

devamı

İnternetten Satışlar Hakkında

Hukuk alanında gelişme gösteren alanlardan birisi de sözleşmeler hukukudur. Zamanla gelişen teknoloji ortaya yeni beşeri ihtiyaçlar çıkarmış ve bununla bağlı olarak insanlar arasında akdedilen sözleşmelerde çeşitlilik oluşmuştur. Farklı kanunlarla bu ihtiyaçlara ilişkin yapılan sözleşmeler için düzenlemeler getirilmiştir. Bu sözleşme türlerinden en...

devamı

Sağlıkta Şiddet Yasası

Sağlık çalışanlarının görevleri sırasında uğradıkları şiddet ve bu şiddetin önlenmesi konusuna dair çözüm yolları her daim tartışma konusu olmuştur. Torba yasa niteliği taşıyan 7243 Sayılı Yükseköğretim Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’a eklenen 28. Madde ile konuya çözüm getirilmeye çalışılmıştır. 7243 Sayılı Yasanın 28...

devamı

17.04.2020 Tarihli 7244 Sayılı Torba Kanun (Covid-19 Salgın Önlemleri)

Bilindiği üzere tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 sebebiyle diğer ülkelerde olduğu gibi ülkemizde de çeşitli önlemler alınmış ve alınmaya devam etmektedir. Bu tedbirlerin ticari hayata yansımaları olmakla birlikte hukuki anlamda da etkileri görülmektedir. Bunlardan bir tanesi iş sözleşmelerinin üç ay süreyle sona erdirilememesi gibi birçok dü...

devamı

Moritanya ve Türkiye Arasında İşbirliği Anlaşması

Türkiye ve Moritanya arasındaki ticari işbirliklerine ilişkin olarak, özellikle balıkçılık alanında özel düzenlemeler içeren ikili işbirliği anlaşması komisyon geçti. Buna göre, Türkiye ve Moritanya deniz ekonomisi alanında işbirliği halinde olunması, Moritanya'da balıkçılık yapan Türk Balıkçı Gemileri ve tayfalarının Moritanya Yasalarına uygu...

devamı

İzmir İl Hıfzıssıha Kurulu Kararı

Yeni Tip Koronavirüs - COVID-19 salgını nedeniyle ulusal çapta alınan önlemlerin yanında, il bazında da bazı düzenlemeler ilgili ilin valiliği tarafınfan yapılmaktadır. Bu kapdamda 1593 Sayılı Hıfzıssıha Kanunu'nda yer alan İl Hıfzıssıha Kurulları da toplanarak bir kısım il içi düzenlemelere yönelik kararlar almaya devam etmeketdir. İzmir İl ...

devamı

Korona Virüsü ( COVID-19) Sebebiyle Alınan Tedbirlerin Kira Sözleşmelerine Etkisi

Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve bütün dünyayla birlikte ülkemizi de oldukça etkileyen Covid-19 salgını hayatın her alanında sorunlar oluşturmuş, bir takım önlemler alınmasını gerektirmiştir. Ülkenin hatta dünyanın hızla yayılan bu virüsten hem sosyal hem de ekonomik olarak etkilenmesi kaçınılmazdır. DSÖ tarafından da pandemi olarak ilan edile...

devamı

Karşılıksız Çek Suçlarında 2020 Affı

Yaşanan gelişmelerin yanında tüm dünyayı etkisi altına alan ve tüm devlet ekonomilerini olumsuz etkileyen Corona (Covid-19) virüsünün ülkemiz ekonomisi üzerinde de ağır tahribata yol açacağı bir gerçektir. Buna ilişkin çalışmalar yürüten TBMM, alınan tedbirler kapsamında 7226 sayılı Torba Kanunu mecliste kabul etmiştir. 7226 Sayılı Kanun’un 49. Mad...

devamı

7242 Sayılı Kanun ( 2020 Ceza Affı ) Hakkında Merak Edilenler

7242 Sayılı Kanun 15 Nisan 2020 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. İnfaz hukukuna ilişkin önemli değişiklikler getiren yasa ile yaklaşık doksan bin hükümlü tahliye olacaktır. Yasa kimleri kapsamaktadır, kapsam dışı kalan suçlar hangileridir ve diğer önemli değişiklikler nelerdir?...

devamı

Koronavirüs (COVID-19) Salgınına Karşı İşletmelere Sağlanan Destekler

Salgın nedeniyle kamu ve özel sektörün ticari işletmelere ve esnaflara yönelik teşvik, destek, hibe ve benzeri katkılarını toplu ve özet halde sizlere sunmaya çalışıyoruz. Listemiz sürekli güncellenmektedir. Detaylı bilgi için.....

devamı

Sözleşmeli Avukat Bulundurma Zorunluluğu

Avukatlık Kanunu’na 2008 yılında, 35’inci maddesine getirilen düzenleme ile anonim şirketlerinin esas sermaye miktarının beş katı ( 250.000 TL) veya daha fazla sermayesi olan anonim şirketler ile yapı kooperatifi üye sayısının yüz veya daha fazla olması halinde sözleşmeli avukat bulundurmak zorunlu hale gelmiştir. ...

devamı

Covid-19 (Yeni Tip Koronavirüs) Nedeniyle İş Sözleşmelerinin Askıya Alınması ve Feshi

Covid-19’un çok hızlı yayılma göstermesi, ölüm oranının yüksek seyretmesi, henüz bir aşısının veya ilacının olmaması, ülkelerin çok ciddi seyahat, sokağa çıkma, sosyal hayat yasakları karşısında, mal ve hizmet piyasalarındaki ani daralma, Dünya Sağlık Örgütü’nün bunun bir salgın hastalık durumu olduğunu açıklaması karşısında, hukuki açıdan ortada b...

devamı

İşverenin, İşyerinde, Yeni Koronavirüs (COVID-19 ) İle İlgili Sorumluluğu Nedir?

Koronavirüsü uluslararası boyutta bir halk sağlığı sorunu haline gelmiştir. Virüsün etkilerinin azalması için işyerlerinde de bazı önlemlerin alınması bu açıdan zorunlu hale gelmiştir. ...

devamı

2020 Yılı İçin, Çek Sahipleri Adına Bankaların Hamile Ödemekle Yükümlü Olduğu Miktar

Bir çekin kısmen veya tamamen karşılıksız çıkması halinde, Çek Kanunu’na göre, çek defterini basarak çek sahibine veren bankanın belli bir tutarı alacaklıya ödemesi zorunludur. Bu miktara ise bankaların ödemekle yükümlü olduğu tutar adı verilmiştir. Bu miktar her yıl, yeniden değerleme oranları kapsamında güncellenmektedir....

devamı

Güven Damgası Nedir?

Online satışların her geçen gün daha da arttığı günümüz tüketici dünyasında, tüketicilere kılavuzluk adına, kamu eliyle bazı düzenlemeler yapılmaya devam ediliyor. Bu noktadaki son gelişmelerden biri de e-ticaret siteleri için getirilen” Güven Damgası” olmuştur. ...

devamı

Değerli Konut Vergisi Hakkında Bilinmesi Gerekenler

07.12.2019 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren 7194 sayılı Kanun’un 30. maddesiyle, 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu’na ekleme yapılarak Değerli Konut Vergisi başlığıyla yeni bir vergi türü hayatımıza girmiştir. Bu yeni düzenlemeye göre, değeri 5.000.000-TL (beş milyon Türk Lirası) ve üzerinde olan mesken nitelikli taşınmazlar değ...

devamı

İhracatçılara Hususi Damgalı Pasaport Verilmesine İlişkin Esaslar Hakkında Karar

''İhracatçılara Hususi Damgalı Pasaport Verilemsine İlişkin Esaslar Hakkında Karar'' ile 1 milyon ABD Doları'' ibaresi ''500 bin ABD Doları'' şeklinde değiştirilmiştir....

devamı

VERBİS'e Kayıt Süresi Uzatıldı

Kişisel Verileri Koruma Kurulu, yıllık çalışan sayısı 50’nin üzerinde veya yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL üzerinde olan gerçek ve tüzel kişilerde, Veri Sorumlularının Veri Sorumluları Siciline kayıt için 30.09.2019 tarihinde sona erecek olan süreyi 31.12.2019 tarihine uzatılmasına karar verdi.Kapsamdaki gerçek ve tüzel kişilerin, Veri Sor...

devamı

Boğaz Köprülerindeki Kaçak Geçişlere Af

Karayolları Trafik Kanununa yapılan düzenlemeye göre sınıfları itibarıyla geçmesi yasak olmasına rağmen 2 Kasım 2016'dan bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih olan 21 Aralık 2018’a kadar 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ( Boğaziçi Köprüsü ) ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçenlere idari para cezası uygulanmayacak, ödeme yapanlara da paraları ...

devamı

Ticari Uyuşmazlıklarda Zorunlu Arabuluculuk

Hukukumuzda önce tüm alanlarda ihtiyari, sonrasında iş hukukunda bazı konularda zorunlu hale getirilen alterntif bir uyuşmazlık çözüm yöntemi olarak arabuluculuk, ticari hayatı ilgilendiren bir kısım davalarda da zorunlu hale getirildi. Önümüzdeki yıllarda daha başka alanlarda da zorunlu olacağı düşünülen bu konuyla ilgili çalışmalarda da artmaktad...

devamı

Karşılıksız Çek Suçu Hakkında Merak Edilen Soru ve Cevaplar

Türk Hukuk tarihinde zaman zaman kaldırılması, zaman zaman yeniden gelmesi konusunda yaşanan tartışmalar sürekli devam etse de, şüphesiz 2017 ve özellikle ekonominin en çok konuşulduğu 2018 yılında karşılıksız çek suçları önemli bir gündem oluşturmaktadır. Gerek alacaklılar gerekse çek hesabı sahiplerinin karşılıklı savları karşısında, yeni çek kan...

devamı

Konkordato Talep Eden Bursa Şirketleri

Bursa'da konkordato talep eden firmalara ait bilgiler ve listeler yer almaktadır. İnegöl ve Gemlik gibi ticari hayatın yoğun yaşandığı ilçeler de dahil olmak üzere, Bursa merkez dışında Bursa ilçelerinde konkordato talep eden şirketler hakkında da bu sayfada bilgiler, komiser isimleri ve dosya numaraları gibi bilgileri bulabilirsiniz....

devamı

Konkordato Talep Eden İzmir Şirketleri

İzmir merkez ve bağlı ilçelerinde konkordato talep eden firmalar ve konkordato taleplerine ilişkin sonuçlar, konkordato komiserleri ve geçici ve kesin mühlet başlangıç tarihleri ve iflas kararları gibi bilgileri içeren sayfamızda arama da yapabilirsiniz....

devamı

Konkordato Ön Projesi

Konkordato başvurusu sırasında, İcra ve İflas Kanunu gereğince başvuru yapan kişiden talep edilen evraklardan biri olan ön proje, başvurunun temel dayanak noktalarından birini oluşturmaktadır. Nitekim gerek mahkeme-hakim gerekse alacaklılar bu ön proje ile şirketin mali durumu ve ödeme şartları hakkında bilgi sahibi olmaktadır. ...

devamı

Türk Vatandaşlığının Yatırım ve Mevduat Getirme Yoluyla Kazanılması

Türk Vatandaşlığı Kanunu Kapsamında Yapılan Yasal Düzenlemeyle; Ekonomik Katkı Sebebiyle yabancılar için vatandaşlık başvurusu yapmaya hak kazandıran asgari şartalar 19.09.2018 tarihinde değiştirilmiştir ve kolaylaştırılmıştır. Burada yazılı şartların gerçekleştiği konusuna göre, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı – Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Ba...

devamı

Dövizle Yapılmış Sözleşmelerin Uyarlanması

Bu iki yeni düzenlemeyi incelediğimizde, şunlar karşımıza çıkıyor : a)Bundan sonra sözleşmelerin artık döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak belirlenemeyeceği ( TL olması zorunluluğu ise bulunmuyor, bu nedenle döviz olamaz ancak TL olabileceği gibi, altın gibi değerli madenler karşılığı dahi olabilir veya TL sözleşme bedeli yapılarak, örneği...

devamı

Konkordato İlan Eden Firmalar

Konkordato talep eden veya konkordato ilan eden firmaların listesi ile bu şirketlerin sektörel ve şehir bazında sıralaması ve karşılaştırılması konusunda hazırlanan yazı dizisidir. Farklı sayfalarda detaylı bilgileri inceleyebilir, konkordato talep eden firmaların davalarının bulunduğu mahkeme isimleri ve dosya esas numaraları ile dosyalardan görev...

devamı

Alkollü İçkilerin Sunumuna ve Satışına İlişkin Hukuki Değişiklikler

Alkollü içkilerin açık veya perakende satımını yapan yerler ile örgün eğitim kurumları, dershaneler, öğrenci yurtları ve ibadethaneler arasında kapıdan kapıya en az 100 metre mesafe bulunmalıdır. Ancak; bu maddenin yayımından önce (11 Haziran 2013 tarihinden önce) iş yeri açma ve satış ruhsatı almış işletmeler için bu madde uygulanmaz. ...

devamı

Yeni Borçlar Kanununa Göre Kira Hukuku İle İlgili Yenilikler

6101 sayılı yürürlük kanunu ile 6570 Sayılı Kanun 01 Temmuz 2012 itibariyle yürürlükten kalkmıştır. Bundan böyle tüm kira ilişkilerine 6098 sayılı Borçlar Kanunu uygulanacaktır. Yeni dönemle birlikte kira ilişkilerinde bazı noktalar değişmiş, bazı noktalarda ise yepyeni uygulamalar vardır. Bu çalışmamızda, uygulayıcılar için dikkat edilmesi gerekl...

devamı

Güvence Hesabı Nedir?

Güvence Hesabı, belli zorunlu sigortaların (Örn: Zorunlu Trafik Sigortası) teminatlarına ilişkin olarak, sigortalının belirlenemediği, kazanın olduğu tarihte geçerli bir sigortanın bulunmadığı ya da çalınmış veya gasp edilmiş araçların dâhil olduğu kazalarda, zarar gören kişilerin, sigorta güvencesinden yoksun kalmaması ve bedeni zararların gideril...

devamı

Trafik Kaza Tutanağı Nedir ?

Karışan araçlarda sadece maddi hasar oluştuğunda, araç sahiplerinin anlaşarak sigorta şirketi ya da polise gerek kalmadan, aralarında düzenlemiş olduğu tutanaktır. Sadece maddi hasarın meydana geldiği kazalarda taraflar kendi aralarında anlaşamazlarsa, kaza tutanağını polis veya jandarma da tutabilir. Eğer ki kazada maddi hasarın yanı sıra ölüm, ...

devamı

Kaza Tespit Tutanağı

Kaza Tespit Tutanağı, trafikte en az iki aracın yalnız maddi hasarlı bir kazaya karışmaları sonucu, tarafların anlaşarak sigorta şirketi ya da polise gerek kalmadan, aralarında düzenlemiş olduğu tutanaktır. Hukuki uyuşmazlığı gidermeye yardımcı olacak Kaza tespit tutanağındaki yukarıda verilen bilgiler, olayın oluş şekli, tarafların kusurları vs...

devamı

Yabancılar İçin Türkiye'de Evlilik Rehberi

Bu yazımız, Türkiye'de yabancıların evlenmeleri hakkında kısa ve önemli bilgiler içermektedir. Yabancılar için bir rehber niteliğinde olan bu bilgiler, yabancıların Türk kamu makamlarının evlilik ve nikah prosedürleri hakkında bilgiler içermektedir. ...

devamı

Konkordato'da Yeni Sistem

Konkordato'ya ilişkin yasal düzenlemeler yenilenerek, iflas ertelemede yaşanan sorunlar bu şekilde giderilmeye çalışıldı. Uygulamada konkordato kurumunun pek de kullanılmayan bir yol olduğu ve iflas erteleme kurumunun da giderek daha fazla kötü niyetli kullanılmaya başlandığı göz önüne alındığında düzenlemenin uygulamaya farklı bir boyut kataca...

devamı

Online İtibar ve Hukuki Koruma

İtibar kavramı pek çok unsuru bir arada bulundurur. İnsanların yanı sıra şirketlerin, derneklerin veya vakıfların da bir itibarı vardır. İtibarın zedelenmesi kimi zaman manevi, kimin zaman da maddi kayıplar yaşatır. İnternetin hayatımıza kattığı kolaylıkların yanında,itibar konusunda olduğu gibi,engellemesi ve kontrolü zor bazı olumsuz tara...

devamı

Adi Ortaklık, Joint Venture, Konsorsiyum

Türk Ticaret Kanununda sayılan şirketlerin dışında kalan ve ticaret kanununda tanımlanmayan adi ortaklık, Türk Borçlar Kanununda ayrıca ve açıkça düzenlenmiştir. Bununla birlikte,her ne kadar Türk Ticaret Kanununda ve Borçlar Kanunda veya başkaca bir kanunda açıkça tanımlanmasa da, günümüz ticaret hayatınında sıklıkla karşılaşılan joint venture ...

devamı

Elektronik Ticaret Hukuku ( e-ticaret )

Ticaret hayatı, gelişen ve değişen dünyayla birlikte büyük bir değişime uğradı. Hayatımızın vazgeçilmezi olan bilgisayar ve mobil araçlar, artık satınalma ihtiyaçlarımıza da aracılık etmeye başladı. Hatta öyle ki, bu alana yapılan yatırımlar pek çok sanayi kuruluşunu dahi geride bırakmaya başladı. Bu açıdan e-ticaretin yeni ve güçlü bir cephe ol...

devamı

Emlak Komisyoncuları ve İşyeri Ruhsatı

Emlak Komisyonluğu'na ilişkin Yargıtay ve Danıştayın farklı kararları bulunmaktadır. Esas olarak bu konuda uyuşmazlık iki ayrı noktada ortaya çıkmıştır. 1-Emlak Komisyonculuğu Yapacak kişinin Belediye'den alacağı ''İşyeri Açma ve Çalıştırma'' ruhsatı, 2-Emlak Komisyonculuğu Yapacak kişinin bu işi yapacağı yerin bir ...

devamı

Tıbbi Vasiyet

Tıbbi vasiyet aslında, ötenazi de dahil, tıp hukukunda en önemli tartışma başlığı olan ‘’tıbbi müdahalede hastanın rızası’’ konusunun bir alt başlığıdır. Kişinin bu konuda doğru ve yeterli bilgilendirilmesi, tıptaki yeni gelişmelerin vasiyete etkisi, tıbbi vasiyete hastanın veya hastalığın hangi anında ve hangi konularda başvurulması gerektiği, tı...

devamı

Anonim ve Limited Şirket Karşılaştırması

• Limited Şirketlerde ortak sayısı 50’yi aşamazken, Anonim Şirketlerde böyle bir sınırlama bulunmamaktadır. • Limited şirket, 10.000-TL esas sermaye ile kurulabilirken, Anonim Şirketler en az 50.000-TL esas sermaye ( veya 100.000-TL kayıtlı sermaye) ile kurulabilir. • Limited Şirketlerde kayıtlı sermaye sistemi yoktur. Anonim Şirketlerde ...

devamı

Anonim Şirketlerde Denetim

Denetim Temel İlkeleri 1.Dışardan denetim ilkesi 2.Bağımsızlık ilkesi 3.Profosyönellik ilkesi 4.Bütünsellik ilkesi 5.Doğrudanlık ilkesi 6.Süreklilik ilkesi 7.Başka görev alma yasağı 8.Sır saklama ve rotasyon ilkesi...

devamı

Anonim Ortaklıklara Hakim Olan İlkeler

Anonim Ortaklıklara Hakim olan İlkeler 1.Çoğunluk İlkesi (‘Toplantıda Mevcut Oyların Çoğunluğuyla Karar Alma’…) 2.Sermayeye Katılma Oranına Göre Haklardan Yararlanma İlkesi (oy hakkı, kâr payı, tasfiye payı…) 3.Malvarlığının Korunması(sermayenin korunması, peşin ödemeler, tamamlatılması, yedek akçeler, ...

devamı
Sitemiz üzerinden size daha iyi hizmet verebilmek için sitemizde çerezlere yer veriyoruz. Sitemizi ziyaret ettiğiniz sürece Çerez ve Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Aydınlatma Metnimizi kabul etmektesiniz.